Tiera

Tiera Elli – Fjärrtjänstehelhet

Fjärrtjänsterna möjliggör en bred tillgång till tjänster i hemmen

Tiera Elli är ett tjänstehelhet som underlättar den övergripande planeringen av tjänster som erbjuds till hemmen. Denna lättanvända systemhelhet levereras som SaaS-tjänst, stöder verksamheten och möjliggör organisering av fjärrtjänster. Fjärrtjänsten kan användas för flera tjänster där ett personligt möte inte är nödvändigt. Med hjälp av tjänsten kan man uppnå betydande kostnadsbesparingar.

Fjärrtjänster svarar på förändringar i servicebehov och servicestrukturer

Med hjälp av Tiera Elli kan kommunala organisationer och välfärdsområden utveckla egna tjänster som produceras på distans. Tiera Elli möjliggör följande tjänster på en enda plattform:

 • kundservice via videokontakt
 • chatt-tjänster
 • skyddade diskussioner
 • tillhandahållande av fjärrkonsultationer mellan yrkespersoner och omsorgstjänster på distans

Tjänsten tillgodoser den offentliga sektorns behov av att ordna kundservice för invånarna via nätet. Det är också möjligt att utveckla tjänstemodeller på den samlande plattformen.

Tjänsten omfattar följande helheter

 • Fjärranslutning
  • Videomottagning (fjärrservice med tidsbokning)
  • Chattmottagning (kundrådgivning och vägledning)
 • Fjärrkonsultation (Möjliggör konstruktion av en modell för bakgrundsstöd för fjärrkonsultationer mellan yrkespersoner)
 • Omsorg på distans (sammanlänkar tjänsteleverantörer, slutanvändare och deras anhöriga)
 • Hälso- och trygghetsarmband
 • Fjärrdiagnostik (möjliggör undersökning av patienten på distansmottagning)
 • Vy för yrkespersoner (visar information från olika enheter i hemmen till en tydlig visuel vy)

Hälso- och trygghetsenhet samt utrustning för fjärrdiagnostik ingår i Tiera Elli-tjänsten. Övrig utrustning för slutanvändaren kan köpas från Tiera Verkkokauppa. Fjärrserviceplattformens uppgift är att skapa en miljö där olika kunder kan få kundspecifika implementeringar och en enhetlig underhållsmodell.

Systempaketet stödjer behoven inom distansmottagning och fjärrkonsultation, omsorg på distans, fjärrdiagnostik samt hälso- och trygghetsdata på modulbasis. Fjärrserviceplattformen har utvecklats som en modulär lösning där olika moduler kan aktiveras efter behov. Det finns olika typer av servicekanaler och användargränssnitt för kundgrupper, beroende på servicebehov.

En helhetslösning för välfärdsområden

Med hjälp av Tiera Elli kan man tillhandahålla fjärrtjänster till hemmet och stödja tryggt boende. Lösningens olika delområden ger yrkespersoner en tydlig överblick över kundens situation, och yrkespersonen kan se realtidsinformation om kunden via sitt användargränssnitt, såsom den information som tas fram av hälso- och trygghetsenheten, som visar kundens aktivitet. Med hjälp av fjärrservice är det till exempel möjligt att göra kundbesök och övervaka läkemedelsbehandling via video. Närtill kan man via vyn för yrkespersoner följa med avvikelser i informationen som enheterna ger och styra alarm till olika system, även automatiskt.


Tiera Ellis trygghets- och hälsoarmband stödjer kundens trygga boende hemma. En kund som bor hemma har möjlighet att kalla på hjälp via en säkerhetsanordning, och enheten kan förmedla information om kundens aktivitet och hälsa till vårdpersonalen. Anhöriga har också möjlighet att delta i stödjandet av familjemedlemmens hälsa och att följa hens vardag på distans. Systemet möjliggör kontakter mellan yrkespersoner, till exempel konsultationer mellan yrkespersoner.

Bättre fjärrservice för kommuner

En framgångsrik reform av de kommunala tjänsterna bygger på hur väl den enskilda kommunen kan förutse och identifiera invånarnas servicebehov och utveckla tjänstehelheterna tillsammans med intressenterna. Kommunen ska kunna reagera proaktivt på kommuninvånarens eller kundens servicebehov. När ansvaret för att producera TE-tjänster flyttas till kommunerna 2024 ger förändringen möjlighet att införa fjärrtjänster så att alla kommuninvånare får tillgång till TE-tjänsterna.

Tiera Elli kan användas för olika rådgivnings- och vägledningstjänster, till exempel arbetsförmedling eller tolkning. Tack vare tjänsten minskar betydelsen av tjänsteleverantörens eller servicepunktens placering. Efter att ha aktiverat fjärranslutningen kan experten och kunden höra och se varandra via videokontakt.

Under kontakten kan man vägleda kunden, diskutera, visa nödvändiga dokument, till exempel formulär, eller visa nödvändig information, till exempel från webbplatser. I fjärrtjänsten sköter kommuninvånaren sina ärenden hemifrån. Via nätverksanslutningen får hen åtkomst till önskad tjänst under avtalad servicetid.   

Vill du veta mer?

Blev du intresserad?
Kontakta oss.

Kati Penttilä

Affärsdirektör, Välfärdstjänster

Läs kundberättelserna inom välfärdstjänster

PSOP ger verktyg för ledning genom information

I Uleåborg har man noterat att systemet för servicesedel och köpt service är särskilt lämpligt för tjänster där kunderna har tillgång till en personlig budgetliknande mall.

Socialas plattform skapades för att stödja synligheten och utvecklingen av organisationer som tillhandahåller tjänster

Yhteisen hyvän alusta -plattformen, som sammanför organisationer och operatörer som tillhandahåller tjänster, genomfördes med hjälp av Tieras tjänsteplattform. Plattformen ger organisationer bättre sökbarhet och möjlighet till effektivt samarbete vid till exempel utvecklingsarbete och anbudsförfaranden.

Smidighet i Uleåborgs stads hemtjänst genom Tieras digitala dörröppning

Med hjälp av digital dörröppning ersattes fysiska nycklar med mobilapplikationens digitala nycklar i cirka 90 % av besöksobjekten. 

PSOP-administratörstjänst för att stödja implementeringsprojektet

Hösten 2019 antog samkommunerna för basservice Kallio och Selänne samt social- och hälsokretsen Helmi också…

Elektronisk dörröppning ökar säkerheten i hemtjänsten och flexibiliteten i verksamheten

Med den elektroniska dörröppningstjänsten kan man bättre garantera säkerheten och flexibiliteten i hemtjänsten.