Kommunernas Tiera Ab – adressen för vår webbsida är: https://tiera.fi

Du hittar en nerladdningsbar version av Kommunernas Tiera Ab:s  allmänna integritetspolicy här.

1. Registeransvarig

Kuntien Tiera Oy – Kommunernas Tiera Ab
Märaholmsgatan 1
(HTC Helsinki Nina, 4:e vån.)
00180 Helsingfors
Tel 020 734 7777

info(@)tiera.fi
FO-nummer: 2362180-3

2. Dataskyddsombud

Sami Rautiainen, jurist
sami.rautiainen(@)tiera.fi
Tel: +358 50 554 3242

3. Kontaktperson som ansvarar för registret

Raija Brännbacka, marknadsföringschef
raija.brannbacka(@)tiera.fi
Tel: +358 40 628 8140

4. Registrets namn

Kommunernas Tieras kund-, intressentgrupps- och marknadsföringsregister. 

Registret behandlar uppgifterna om den Registeransvariges kunder, potentiella kunder och andra intressentgruppsrepresentanter enligt beskrivningen nedan.

5. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla uppgifter om den Registrerade enligt följande gruppering:

namn, e-post, telefonnummer, titel, uppgiftens ansvarsområde, företag/organisation och dess kontaktuppgifter, klassificeringsinformation som tillhandahålls av den Registrerade och är allmänt tillgänglig, beställnings-, fakturerings- och leveransinformation, information om produkter och tjänster som beställts eller markerats som intressanta, inklusive ändringar av dessa, information som samlats in via cookies, information som samlats in via webbsidan och den marknadsföringsplattform som används, information som samlats in via nyhetsbrevets verktyg, registrerings- och deltagarinformation som samlats in från evenemang och undersökningar (de som besvarat med namn, identifierbar information inklusive eventuell kostinformation), samt annan vidarebefordrad information, möjlig information som förbjuder direkt marknadsföring, information som samlats in via sociala medier, information om den enhet som används av den Registrerade, såsom typ av enhet, webbläsare, IP-adress och andra enhetsuppgifter, samt möjlig annan information som samlats in med den registrerades samtycke.

6. Syfte och underlag för behandling av personuppgifter

Den Registeransvarige behandlar personuppgifter i följande syften:

 • För att hantera och förvalta kund- och intressentgrupprelationer, -uppgifter och avtal relaterade till affärsverksamheten
 • För att upprätthålla och utveckla kund- och intressentgrupprelationer
 • För kundkommunikation och marknadsföring
 • För att genomföra den Registrerades och den Registeransvariges rättigheter och skyldigheter
 • För ändamål som rör onlinetjänster, analys av kund- och intressentgruppsrelationer, analys av användning av tjänster och produkter, tillhandahållande och utveckling av tjänster, identifiering av kunder och registrerade samt statistik i tjänster
 • Forskningsverksamhet
 • För marknadsföring av de tjänster som tillhandahålls av den Registeransvarige och dess partner
 • För att fullgöra den Registeransvariges rättsliga skyldigheter

Den Registeransvariges rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning är:

 • Den Registrerades samtycke
 • Avtal relaterade till kundrelationen
 • Den Registeransvariges berättigade intresse
 • Rättsliga krav

7. Registrets regelbundna informationskällor

Personuppgifter samlas in från följande källor:

 • Från kunden eller den potentiella kunden och från företrädaren för intressentgruppen eller andra kontakter själva per telefon, via Internet (tiera.fi:s webbsida, formulär, nyhetsbrevsprenumerationer, evenemangsregistreringar, sociala medier), via e-post eller på annat liknande sätt
 • Cookies eller annan liknande teknik
 • Uppgifter som ska samlas in från den registrerade i samband med ingåendet av ett avtal
 • Information från kundbesök
 • Baserat på datauppdateringar från Vainu .Io Software Oy
 • Baserat på datauppdateringar från HubSpot, Inc
 • Baserat på datauppdateringar från Webropol Oy
 • Baserat på datauppdateringar från Eventilla Oy
 • Baserat på datauppdateringar från React & Share Oy
 • I andra möjliga situationer där den Registrerade lämnar ut sina uppgifter till den Registeransvarige
 • Offentliga informationskällor, såsom företagswebbsidor, handelsregister, sociala medier (såsom LinkedIn)
 • Cookies och liknande tekniker

Dessutom, med hjälp av Google Ads and Analytics, Hubspot Marketing Hub och React & Share, samlar den Registeransvarige in besökardata från webbsidan så att den Registeransvarige kan analysera och utveckla webbsidan och rikta relevant marknadsföring till besökare på webbplatsen. Informationen lagras automatiskt i registret när användaren lämnar informationen på webbplatsen.

8. Regelbundna överlåtelser av uppgifterna

Den Registeransvarige lämnar i regel inte ut de Registrerades personuppgifter till tredje part. Informationen får lämnas ut om en behörig myndighet så kräver, för att fullgöra avtalsförpliktelser eller i den utsträckning som överenskommits med den Registrerade. I vissa situationer kan de Registrerades uppgifter lämnas ut till den Registeransvariges underleverantörer eller partner om det är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänster (behandlingen baseras på ett berättigat intresse) eller på grund av marknadsföringsåtgärder som utförs i samarbete (behandlingen baseras på samtycke). Sådana instanser behandlar personuppgifterna konfidentiellt.

Den Registeransvarige får lämna ut statistiska eller anonymiserade uppgifter som inte kan kopplas till den registrerade.

9. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Informationen lämnas inte regelbundet ut utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Uppgifter kan överföras och lagras på en server utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om genomförandet av tjänsten kräver det. Behandling som utförs av den Registeransvarige eller av den Registeransvariges partner eller för dennes räkning utförs i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och den finska dataskyddslagen.

Om personuppgifter överförs utanför EU-/EES-området kommer det i samtliga fall att ske på rättslig grund:

 • Europeiska kommissionen har beslutat att en adekvat nivå av dataskydd har säkerställts i det berörda mottagarlandet;
 • Den Registeransvarige har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för överföring av personuppgifter med hjälp av standardklausuler om dataskydd som godkänts av Europeiska kommissionen (kopior av dessa kommer att tillhandahållas på begäran);
 • Den Registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke till överföringen av personuppgifter; eller
 • Det finns en annan rättslig grund för överföring av personuppgifter utanför EU-/EES-området.

10. Uppgifternas lagringsperiod

Personuppgifter bevaras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de definierade grunderna och syftet för behandlingen av personuppgifter i denna integritetspolicy. Uppgifterna kan också bevaras så länge som lagstiftningen kräver, till exempel bokföringslagen. Den Registeransvarige ska regelbundet bedöma behovet av lagring av uppgifter i enlighet med sina interna uppförandekoder. 

11. Den Registrerades rättigheter

Den Registrerade har följande rättigheter, vars användning måste begäras till den adress som anges i avsnitt 2. Om de registrerade uppgifterna innehåller fel kan den Registrerade skicka en begäran om rättelse av felet via e-post till info(@)tiera.fi eller elektroniskt/per brev till de adresser som anges i avsnitt 1 och 2.

Vid behov kan den Registeransvarige begära att sökanden av begäran styrker sin identitet. Den Registeransvarige ska svara den registrerade inom de tidsfrister som fastställs i EU:s dataskyddsförordning.

Den Registrerade har rätt att när som helst kontrollera de personuppgifter som lagras om honom eller henne och att utöva sin rätt att bli bortglömd.
 
På begäran av den Registrerade rättar, raderar eller kompletterar den Registeransvarige personuppgifter som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella för ändamålet med behandlingen. Den Registeransvarige får också på eget initiativ rätta, radera eller komplettera uppgifterna.

När det gäller personuppgifter som samlas in på grundval av samtycke har den Registrerade rätt att återkalla sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter.

Om den Registeransvarige behandlar personuppgifter på grundval av allmänt intresse eller berättigat intresse har den Registrerade rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som rör den Registrerade i den mån det inte finns någon väsentlig anledning till behandlingen som skulle åsidosätta den Registrerades rättigheter eller behandlingen inte är nödvändig för hanteringen av ett rättsligt anspråk.

Den Registrerade har rätt att förbjuda den Registeransvarige att behandla uppgifter som rör honom eller henne för direkt marknadsföring, marknads- och opinionsundersökningar. Den Registrerade har rätt att kräva begränsning av behandlingen av sina uppgifter om uppgifterna inte är korrekta, behandlingen är olaglig eller om uppgifterna inte längre behövs.

Den Registrerade har rätt att hänskjuta ett ärende som rör lagenligheten av behandlingen av hans eller hennes personuppgifter till Dataombudsmannen.

12. Principer för skydd av registret

Personuppgifter behandlas konfidentiellt. Den Registeransvariges datanätverk och den utrustning där de elektroniskt lagrade uppgifterna är skyddade av en brandvägg och andra nödvändiga tekniska åtgärder. Den Registeransvarige ska se till att de lagrade uppgifterna, liksom åtkomsträttigheterna till servrarna och andra uppgifter som är av avgörande betydelse för personuppgifternas säkerhet, behandlas konfidentiellt och endast av anställda i vars arbetsbeskrivning de hör.

13. Cookies

Den Registeransvarige använder cookies på sina webbsidor för att förbättra användarupplevelsen och för att rikta annonsering. Cookies är små textfiler som skickas till och lagras på användarens dator på webbläsarens begäran. 

De cookies som används av den Registeransvarige är relaterade till automatiseringssystem för marknadsföring och övervakning av besöksdata (Hubspot Marketing Hub, Hotjat, Eventilla och Google Analytics), marknadsföringsinriktning (Google Ads), undersökningar och rapportering (Webropol) och sociala medier som används av den Registeransvarige (LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram och Facebook). Programvaran lagrar bland annat information om vilken sida en person besöker, hur länge de stannar på den här sidan, var de har kommit åt webbsidan och vilka länkar de klickar på.

Cookies kan inaktiveras genom att justera inställningarna för de flesta webbläsare. I vissa fall kan inaktivering av cookies orsaka störningar i webbtjänsternas funktion.

14. Ändring av integritetspolicyn

Den Registeransvarige förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy i enlighet med behovet av uppdatering. Denna integritetspolicy har uppdaterats den 12 juli 2022.