Tiera Informationstjänst

Utnyttja potentialen för befolkningsbaserad analys

Tiera Informationstjänst hjälper kommunala beslutsfattare att förutse framtida förändringar i demografi och servicebehov. En aktuell och realistisk bild av åldersstrukturen och befolkningsfördelningen i kommunen gör det möjligt att bedöma kommunens strategi, dess strukturer för organisering av tjänster och effektiviteten av dess beslut på kort och lång sikt. 

Tiera Informationstjänst svarar på många frågor som är viktiga för beslutsfattandet, t.ex. hur många barnfamiljer det kommer att finnas år 2040, vilka servicebehov de har eller hur mycket undervisningslokaler som kommer att behövas i kommunen i framtiden.

När strukturreformer genomförs behövs tillförlitliga och analyserade uppgifter som stöd för beslutsfattandet, så att en tillförlitlig jämförelse kan göras inte bara av kostnaderna utan också av de förväntade effekterna. Det är viktigt att förstå framtida demografiska förändringar för att kunna förutse framtida efterfråga och behov av tjänster och planering av investeringar.

Blev du intresserad?
kontakta oss.

Jaana Siitari

Ledningsexpert, Projektledning och experttjänster

Tjänsten för befolkningsprognoser  

Syftet med tjänsten för demografiska prognoser är att stödja den strategiska planeringen och beslutsfattandet i kommunala organisationer. Tjänsten gör det möjligt att skapa scenarier som bygger på demografiska prognoser och kombinerar öppna data om till exempel sysselsättning och skatteintäkter, kommunens egna data av olika tjänsters utförande och kostnader och i framtiden, även forskningsdata.  

Tjänsten skapar en kartabaserad bild av antalet olika åldersgrupper i kommunerna för stadsplanering. Vyn kan skalas upp till ett rutnät på 250 x 250 m med hjälp av information om hur befintliga och planerade bostadsbestånd påverkar befolkningsfördelningen.

I Borgå har Tiera Informationstjänst till exempel redan uppnått detta:

  • Stadens utbildningsdirektör har tillgång till befolkningsprognoserna för varje skolantagningsområde.
  • Anläggningsansvariga kan förutse hur förändringar i zonindelning, byggande och migration skulle påverka framtida demografiska förhållanden per statistiskt område.
  • Kommunala förtroendevalda och företagare kan få information om framtida demografiska trender i olika områden. 

Komplettera uppgifter med Experttjänster

Tiera informationstjänst ger beslutsfattarna mer omfattande information om beslutens effektivitet och kostnadsberäkningar på längre sikt. Tjänsten för demografiska prognoser möjliggör en smidig kommunikation mellan de olika rollerna: även om ekonomidirektören, utbildningsdirektören och planerarna av servicenätverket gör olika saker, förenas de av behovet av att prognostisera det framtida antalet kommuninvånare i olika åldrar i ett visst område. 

Med hjälp av Informationstjänsten och experttjänst kan till exempel användas för att mäta kommunens serviceresurser i förhållande till framtida servicebehov, och för att visa på skälen till, och fördelarna med, att öka ytterligare resurser i servicenätet. Vi kan också visa hur många lokaler, lärare och andra resurser kommunen behöver om tio år och vad som har förändrats då. De kan också visa, vilka kostnader som faktiskt varierar och vilka som är fasta. Det är lätt för en kommun att optimera sina resurser i form av t.ex. lokaler och lärare genom att räkna dem proportionerligt till variationen i åldersgruppernas storlek under de kommande 20 åren. 

Ladda ner broschyren om Informationstjänsten (på finska)