Socialas plattform skapades för att stödja synligheten och utvecklingen av organisationer som tillhandahåller tjänster

Socialas plattformen Yhteisen hyvän alusta, som sammanför organisationer och operatörer som tillhandahåller tjänster, genomfördes med hjälp av Tieras tjänsteplattform. Plattformen ger organisationer bättre sökbarhet och möjlighet till effektivt samarbete vid till exempel utvecklingsarbete och anbudsförfaranden.

Organisationer som tillhandahåller tjänster har varit pålitliga partner till kommuner och aktörer i den gemensamma utvecklingen av tjänster när det gäller personer som behöver särskilt stöd och kunder som inte har nåtts av det offentliga tjänstesystemet. Verksamhetsmiljön för organisationer som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster samt sysselsättningstjänster har blivit alltmer företagslik till följd av lagstiftningen om upphandling, och konkurrensen med företag som tillhandahåller samma tjänster har ökat. Sociala uppstod som en lösning på denna situation, grundad av sju branschorganisationer 2018.

– Syftet var att öka smidigheten, utveckla organisationernas verksamhet, det ömsesidiga samarbetet och ge bättre synlighet och möjlighet att lyckas i anbudsförfaranden. Sociala, som är ett aktiebolag, är uppdelat i stamaktieägare och preferensaktieägare. Vi har redan 30 organisationer i vårt expertnätverk, säger Hanna Hauta-aho, vd för Sociala.

Enligt Hauta-aho skulle många sårbara kundgrupper vara ensamma utan dessa organisationer. Organisationerna är också medvetna om bristerna och luckorna i tjänstesystemet och är ofta engagerade redan när behovet av hjälp bara börjar visa sig. Eftersom en del av organisationerna är små och verkar över hela Finland är Socialas vision att sammankoppla dessa mer än 1 000 organisationer med den digitala plattformstjänsten, så att de har bättre verksamhetschanser och inte blir överkörda av stora företag.

– Vi lyssnade noga på olika parter. Vi skapade verksamhetsmodellen och konceptualiserade plattformen i dussintals verkstäder i östra Finland och sökte sedan efter en digital partner. Tiera valdes redan av den orsaken att den, precis som Sociala, är en samhällelig aktör och ägs av sina kunder. Samtidigt blev vi själva kundägare, säger Hauta-aho.

 

Yhteisen hyvän alusta kombinerar organisationernas resurser

Målen för Yhteisen hyvän alusta (plattformen) fastställdes i workshopparna till att främja organisationernas expertis och tjänster och öka samarbetet mellan organisationerna. Organisationerna utför ett viktigt arbete och har olika kompetens. Samarbetet syftar till synlighet, medvetenhet, stordriftsfördelar och utbyte av sakkunskap. Alla vinner på att förena krafterna.

– MVP-versionen av tjänsten för det allmänna bästa som implementeras på Tieras serviceplattform beskriver systematiskt organisationernas expertis och tjänster, kommunicerar dem effektivt och hjälper organisationer som producerar tjänster att öka sitt målinriktade samarbete, säger Hauta-aho.

Tjänsteplattformen möjliggör till exempel användning av suomi.fi och befolkningsdatasystemet på Yhteisen hyvän alusta -plattformen . Plattformen har startat med information hämtad från Valvira, som kompletteras och uppdateras av de organisationer som ansluter sig till plattformen. Du kan söka efter tjänster och sakkunskap utifrån tjänst, tjänstesektor och ort, samt organisationens namn. Som Socialas aktieägare kan organisationerna få synlighet för sina tjänster på plattformen och de är lätta att hitta. Inloggningsdelen ger däremot organisationer ett digitalt utrymme att utveckla tjänster samt möjligheter till gemensamma upphandlingar och erbjudanden. En av de viktigaste är gemensamma erbjudanden.

– På plattformen samlar vi tillfälliga grupper från intresserade organisationer, för vars räkning gemensamma erbjudanden görs. Detta gör det möjligt för dem som har ett brett spektrum av sakkunskap men inte har tillräckliga referenser eller storlek att delta. Gemensamma erbjudanden kan också användas för att dela på riskerna i samband med tillhandahållande av tjänster. Processen bedrivs på plattformen för det allmänna bästa från upphandlingsmeddelandet till inlämnandet av ett anbud, beskriver Hauta-aho.

Plattformen kommer också att ge information om gemensam upphandling och Socialas upphandlingsring. Organisationer kan gemensamt lämna anbud på och upphandla utbildning, tjänster och varor på centraliserad basis. Detta kommer att göra priserna mer överkomliga än om varje organisation skulle konkurrensutsätta och upphandla tjänsterna och produkterna på egen hand. Detta ger besparingar och mer pengar kan spenderas på den egna verksamheten, vilket i slutändan också kommer att hjälpa kunden.

 

Plattformen möjliggör smidig samutveckling

En väg till samutveckling håller också på att utarbetas, vilket kommer att göra det möjligt för organisationer att utveckla sin verksamhet ur olika perspektiv. Ett exempel är ett utvärderingsformulär för tjänsteproduktion, utifrån vilket lämplig coachning utvecklas gemensamt. I framtiden kommer plattformen att möjliggöra samutveckling av tjänster för olika behov även på nationell nivå.

– Många organisationers tjänster har ansetts vara kommunspecifika. Om social- och hälsovårdsreformen går igenom, måste organisationerna omforma och anpassa sina tjänster på välfärdsområdesnivå. Digitala kanaler kommer att spela en viktig roll i detta även för organisationer. Tidigare startade kundens serviceväg på en social- och hälsovårdsstation, men nu kan styrningen starta på distans via digitala servicekanaler, säger Hauta-aho.

Digitaliseringen och de olika digitala plattformarna ökar också inom den offentliga sektorn. Därför är det viktigt att i god tid ta hänsyn till hur organisationer och offentliga tjänster samverkar med varandra och hur man kommunicerar detta.

– Vi inriktar oss inte ännu på privatkunder, men om utbudet av tjänster som köps med servicesedlar utökas vill vi utveckla plattformen för det allmänna bästa så att den också kan användas för att marknadsföra och erbjuda tjänster till privatkunder. Det är lämpligt att stärka kundorienterade tjänstevägar och tjänstepaket med frivilligarbete och inbördes stöd från organisationer samt tjänster som tillhandahålls av organisationer”, visionerar Hauta-aho.

Sari Koljonen, utvecklingsdirektör på Tiera, är å sin sida glad över att man genom Sociala även fått med organisationerna som viktiga partner till kommunaktörerna.

– Det är viktigt för målen för vår serviceplattform att även inkludera organisationernas tjänster. Vi vill skapa ett ekosystem där kommuninvånare, kommuner och landskap har en bred syn på saker och ting, säger hon.