Smidighet i Uleåborgs stads hemtjänst genom Tieras digitala dörröppning

Digital dörröppning är ett låssystem som är skräddarsytt för kommuner och städer. År 2018 investerade Uleåborgs stad i nyckelfri dörröppning för att underlätta utmanande nyckelhantering inom hemtjänsten i Uleåborg. Med hjälp av tjänsten ersattes fysiska nycklar med mobilapplikationens digitala nycklar i cirka 90 procent av besöksobjekten. 

Uleåborgs hemtjänst är uppdelad i hälsocentra som omfattar öppen sjukvård, vissa socialtjänster samt hemtjänst. Stadens fem hälsocentra ordnar hemtjänst efter region. Team av varierande storlek behandlar hemvårdsklienter i centrala Uleåborg samt klienter som bor längre bort. De långa avstånden som personalen måste åka ökar utmaningarna i hemtjänsten, eftersom avståndet från kontoret till kunden kan vara upp till 60 kilometer.

Alltför ofta fick hemtjänstpersonalen vänta på att en kollega skulle förse dem med kundens nycklar, när kundbesöken vid olika tider på dygnet genomfördes av olika vårdgivare och det endast fanns en nyckel till kundens hem. I dessa situationer var personalen tvungen att ta reda på var byte av nycklar bäst kunde ske under resan, samt komma överens om utbyte av nycklar och byta nycklar på den överenskomna platsen med en kollega innan skiftbytet. Det fanns inget sätt att optimera tidsanvändningen.

Hösten 2018 startade Uleåborgs hemtjänst ett storskaligt projekt när införandet av digital dörröppning inleddes. Året därpå installerades 1 300 lås på hemtjänstkundernas dörrar och hemtjänstens personal på 400 personer tog gradvis i bruk den nya lösningen för att göra vardagen smidigare. Målet för hemtjänsten i Uleåborg var att minska tiden för hantering av nycklar och därmed öka tiden för kunden.

Nu besöker hemtjänstpersonal kunder med hjälp av en mobilapplikation och låsmodulen som är installerad på dörren till hos hemtjänstkunder. Fysiska nycklar behövs inte längre. Detta medför betydande tidsbesparingar och möjliggör ett mer flexibelt arbetssätt. Samtidigt blev det lättare att få en uppfattning om vardagen för hemtjänsten i Uleåborg, eftersom man via låsens bakgrundssystem kan kontrollera när ett visst lås har använts och vem som genomfört besöket.

Feedbacken från personalen har varit mycket positiv. Nu behöver de inte längre vänta på kvällsarbetaren eller göra nyckelutbyten längs vägen. Nycklarna är alltid med i mobilappen. Denna lösning har införts för att underlätta hemtjänstpersonalens arbete. Lösningen är till särskild nytta för reservpersonalen. De åker runt i Uleåborg och kan befinna sig på olika hemtjänstenheter på olika dagar, säger en nöjd Sirpa Saarela, utvecklingssamordnare för välfärdstjänster i Uleåborg.

 

Tekniken används för att lösa framtidens utmaningar

Sedan den digitala dörröppningen infördes har vardagen för hemtjänsten blivit mer flexibel. Digital dörröppning är en skräddarsydd tjänst där hemtjänsten hyr lås efter behov. Tjänsten omfattar installation, idrifttagning och borttagning av lås vid behov. Användning och utvidgning av lösningen har gjorts så enkla som möjligt.

– Installationsprocessen gick bra. Hela projektet tog ungefär ett år. Vi pilottestade systemet i ett hemtjänstområde, där vi gjorde de första installationerna. Därefter började vi utvidga installationerna till hela staden, säger Saarela.

Resultaten talar för sig själva:

  • Tydlig tidsbesparing. Upphämtning eller överlämnande av nycklarna faller bort.
  • Säkrare nyckelhantering. Användningen av den digitala nyckeln kan förhindras om mobiltelefonen som används för den digitala dörröppningen försvinner.
  • Nöjdare personal. Fokus på vårdarbetet när nyckelutbytesprocessen faller bort
  • En smidigare vardag. Även oväntade besök kan utföras smidigt.
  • Flexiblare personalplanering. Det är lättare att använda reservpersonalen då man snabbt kan aktivera nycklarna på distans.
  • Lätt att utvidga. När antalet kunder ökar kan tjänsten enkelt utvidgas genom att öka antalet lås.

I takt med att antalet äldre ökar måste kommunerna överväga nya servicemodeller. Uleåborgs hemtjänst ser ett aktivt och målinriktat utnyttjande av tekniken som ett sätt att möta framtida behov.

– Antalet kunder ökar på en allmän nivå, så behovet av teknikrelaterad hjälp ökar, förklarar Saarela.

– I framtiden kommer den primära servicen att tillhandahållas genom hemtjänst på distans på det sätt som tekniken möjliggör. Fysisk vård i hemmet ska tillhandahållas när behovet av närvarotjänster är motiverat.

Den digitala dörröppningen inom hemtjänsten blir alltmer populär och mer än 35 kommuner har valt lösningen för att effektivisera hemtjänstens vardag. Via tjänsten görs nästan 10 miljoner mobila öppningar per år, vilket stöder flexibiliteten i hemtjänstarbetet och en dynamisk passage till 10 000 hemtjänstkunder.