30.4.2022

Tieras kraftiga tillväxt fortsätter – år 2021 det bästa i bolagets historiaKommunernas Tiera AB:s ordinarie bolagsstämma ordnades den 27 april 2022. På dagordningen för mötet stod fastställandet av bokslutet samt förändringen av bolagsordningen och förvaltningsstadgan. Dessutom valde bolagsstämman en ny styrelse, styrgrupper och en nomineringskommitté.

Tieras omsättning ökade med 33 %, resultatet var 6 %

Bolagsstämman fastställde Tieras bokslut för 2021. Året var särskilt framgångsrikt för Tiera, och bolaget hade ett positivt rörelseresultat på samma sätt som under de tidigare räkenskapsperioderna 2017–2020.

Tieras omsättning ökade med 33 procent från året innan till 47,1 miljoner euro, då rörelseresultatet var 2,9 miljoner euro, dvs. 6 procent av omsättningen.

– År 2021 var särskilt framgångsrikt för oss. Vi lyckades speciellt bra med försäljningen, och under räkenskapsperioden undertecknades nya avtal till ett värde av 29 miljoner euro. Både viktiga framgångar med digitala lösningar och utläggning av kommuners IKT-tjänster satte fart på försäljningen. Under året ingicks åtta nya IKT-utläggningsavtal, och tack vare IKT-utläggningarna uppgick även personalen i Tiera till fler än 350 personer, berättar Tieras verkställande direktör Jyrki Halttunen.

Halttunen ser att den kraftiga tillväxten kommer att fortsätta år 2022. Bolagets omsättning förutspås betydligt växa jämfört med föregående år, och räkenskapsperiodens operativa resultat förutspås hålla sig på samma nivå som år 2021.

Den ledande inhouse-partnern har fått fotfäste både i kommuner och de nya välfärdsområdena

I år genomgår den kommunala sektorn stora förändringar, och de kommande åren förutspås i allmänhet utgöra årtiondet för strukturförändring och digitalisering i offentliga sektorn som kommer att innefatta övergången till molntjänster och nationella tjänsteplattformar.

Tieras mål är att även i fortsättningen producera de imponerande IKT-tjänster och digitala lösningar som behövs för att stödja reformen av ägarkundernas verksamhet.

– Vi har förstärkt vår ställning som den ledande och största IKT-partnern i kommunala sektorn. Befolkningstäckningen av Tieras ägare är 4,5 miljoner finländare, och befolkningstäckningen av våra riksomfattande IKT-tjänster är fler än 570 000 invånare, säger Halttunen.

I slutet av räkenskapsperioden fanns det 365 ägare varav 9 var nya välfärdsområden. I slutet av april 2022 fanns det redan fler än 380 ägare varav 16 var välfärdsområden.

– Vi är det enda inhouse-bolaget som fullständigt kan betjäna både kommunala organisationer och de nya välfärdsområdena. Vi stöder båda i förändringen och hjälper till att säkerställa tjänsternas kontinuitet och utveckling. Dessutom skapar vi kontaktytor för kommuner och välfärdsområden. Vi har brett kunnande för att stödja social- och hälsovårdsreformen. Dessutom har vi välfärdstjänster som redan konstaterats vara bra i kommuner och som kan införas i de nya välfärdsområdena för att stödja snabbt byggande och hjälpa till att säkerställa kontinuiteten av tjänster, säger Halttunen.

Förändringen av bolagsordningen går tillbaka till beredning

Styrelsen föreslog bolagsstämman att bolagets bolagsordning och förvaltningsstadga ska förändras. Utöver enskilda frågor som främst gäller att förtydliga bolagsordningens struktur föreslogs att återköp av aktier ska göras avgiftsfritt, vilket skulle säkerställa Tieras ställning som anknuten enhet, speciellt när det gäller privatisering av ägarbolag.

Bolagsstämman godkände inte styrelsens förslag om förändringen av bolagsordningen som sådant. Bolagsordningen återgår till beredning där man bland annat preciserar bolagsordningens förenlighet med ägarnas koncernförvaltningsstadgar. Förändringarna i bolagsordningen tas upp till behandling på en senare bolagsstämma.

Ny ordförande till Tieras styrelse

Bolagsstämman godkände nomineringskommitténs förslag till styrelse och styrelsens ordförande för mandatperioden 2022–2023. Den nya styrelseledamoten och ordföranden är advisor Repe Harmanen. För övrigt fortsätter styrelsen med den tidigare sammansättningen.

Tieras styrelseledamöter för mandatperioden 2022–2023 är:

 • Repe Harmanen, advisor (ordförande)
 • Rami Savila, strategi- och utvecklingsdirektör, Åbo stad (vice ordförande)
 • Ari Konttas, finansdirektör, Esbo stad
 • Tiina Granqvist, tjänsteområdeschef, tjänsteområdet för bildning, Lahtis stad
 • Katri Kalske, biträdande stadsdirektör för uppfostran och inlärning, Vanda stad
 • Tomas Häyry, stadsdirektör, Vasa stad
 • Tuija Pesonen, senior advisor

Nya ledamöter i styrgrupperna för Tiera och nomineringskommittén för mandatperioden 2022–2023

Bolagsstämman godkände även nomineringskommitténs förslag till nya styrgrupper för mandatperioden 2022–2023. Du kan se medlemmarna i styrgrupperna här.

Tieras nomineringskommittés medlemmar för mandatperioden 2022–2023 är:

 • ledande stadsjurist Laura Klami, Åbo (ordförande)
 • koncernstyrningens utvecklingsdirektör Maria Jyrkkä, Esbo (vice ordförande)
 • stadsjurist Pekka Virkkunen, Lahtis
 • CIO Jouni Jäkkö, Tavastehus
 • vice verkställande direktör Hanna Tainio, Finlands Kommunförbund rf
 • direktör Marina Kinnunen, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
 • expert Tarja Virmala
 • verkställande direktör Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
 • kommundirektör Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

På bolagsstämman beslutades dessutom att nomineringsutskottet i fortsättningen ska kallas för nomineringskommitté, och att styrgruppen Social- och hälsovårdsreformen ska heta Välfärd-styrgruppen.