30.4.2021

Tieras bolagsstämma: Tieras jubileumsår 2020 var också det starkaste räkenskapsåret i bolagets historia

Kommunernas Tiera Ab:s ordinarie bolagsstämma ordnades den 27 april 2021. På föredragningslistan ingick fastställande av bokslutet och ändring av bolagsordningen så att även olika statliga aktörer kommer att kunna delta i den planerade social- och hälsovårdsreformen. Dessutom valde bolagsstämman en ny styrelse, styrgrupper och nomineringskommittéer.

Omsättningen ökade med 26 procent

Bolagsstämman fastställde Tieras bokslut för 2020. Tio år har gått sedan Tiera inledde sin verksamhet och jubileumsåret 2020 var särskilt framgångsrikt för Tiera. Tieras jämförbara operativa omsättning ökade med 26 procent från året innan till 35,4 miljoner euro, då rörelseresultatet var 2,8 miljoner euro, dvs. 8 procent av omsättningen.

– Tillväxten bygger på ett långsiktigt arbete. Reformen av SAP-affärsmodellen och uppdateringen av SAP-licensavtalet som genomfördes under räkenskapsåret 2019 framgick som en tydlig förbättring av resultatet. Dessutom inledde Åbo stad och Tiera i början av 2020 ett storskaligt moderniseringsprojekt av SAP-ekonomisystemet, vilket ökade hela företagets omsättning betydligt över det budgeterade, säger Jyrki Halttunen, VD för Tiera.

IKT-utläggningarna ökade också företagets tillväxt. Under året tecknades åtta nya avtal om IKT-utläggning, varav Vasa stad är den största kunden.

– Tiera har utvecklats till den ledande partnern inom IKT på kommunområdet. Befolkningstäckningen för våra riksomfattande IKT-tjänster är redan cirka 530 000 invånare. Tack vare IKT-utläggningarna har även vår personal ökat kraftigt och det finns redan över 250 Tiera-anställda, säger Halttunen.

Ett nationellt betydelsefullt inhouse-bolag – befolkningstäckning 4,4 miljoner finländare

Vid räkenskapsårets slut ägdes bolaget av totalt 342 kommunala aktörer. Under 2020 ökade det totala antalet ägare med 21. Den totala befolkningstäckningen i kommunerna och samkommunerna som omfattas av Tieras tjänster är redan nästan 4,4 miljoner finländare.

– Vi är ett inhouse-bolag med både riksomfattande och samhälleligt genomslag. År 2020 kom vi bl.a. med i DigiOne-projektet som förnyar Finlands största serviceplattform för utbildning och fostran, med syftet att skapa en ny nationell digital serviceplattform och ett ekosystem, säger Halttunen.

Dessutom konkurrensutsatte Tiera en nationell tjänsteplattform för sina ägarkunder. Tjänsteplattformen med öppen källkod stöder smidig processutveckling, processers återanvändbarhet samt branschövergripande och kundövergripande verksamhet.

Halttunen ser också en stark och ljus framtid efter ett framgångsrikt år, även om stora förändringar förväntas på kommunområdet.

– Det här årtiondet kommer troligen att präglas av strukturomvandling och digitalisering i kommunerna, vilket innebär en övergång till nationella molntjänster. Tieras mål är att producera de effektiva IKT-tjänster och digitala lösningar som behövs för att stödja reformen av den kommunala verksamheten, säger Halttunen.

Den nya bolagsordningen gör det möjligt för statliga aktörer att delta

Den ordinarier bolagsstämman 2017 beslutade att uppdatera bolagets strategi så att bolaget om möjligt kan utvidga sin verksamhet till framtida landskap och andra möjliga aktörer som social- och hälsovårdsreformen kräver.

– I takt med att social- och hälsovårds- och landskapsreformen fortskrider blir olika statliga aktörers roll central, till exempel välfärdsområdena och DigiFinland Oy, och då bör även bolagets verksamhet utvidgas till dessa aktörer i enlighet med den tidigare beslutade strategin, säger Halttunen.

Tre nya styrelseledamöter i Tiera

Bolagsstämman godkände nomineringskommitténs förslag till ny styrelse och Tieras styrelseledamöter under mandatperioden 2021–2022 är:

 • Sirpa Ojala, senior advisor (ordförande)
 • Rami Savila, strategi- och utvecklingsdirektör, Åbo stad (vice ordförande)
 • Ari Konttas, finansdirektör, Esbo stad
 • Tiina Granqvist, tjänsteområdeschef, tjänsteområdet för bildning, Lahtis stad
 • Katri Kalske, biträdande stadsdirektör för uppfostran och inlärning, Vanda stad
 • Tomas Häyry, stadsdirektör, Vasa stad
 • Tuija Pesonen, senior advisor

De nya ledamöterna är Tiina Granqvist, Katri Kalske och Tomas Häyry.

Nya ledamöter i styrgrupperna för Tiera och nomineringskommittén för mandatperioden 2021–2022

Bolagsstämman godkände även nomineringskommitténs förslag till nya styrgrupper för mandatperioden 2021–2022. Du kan se medlemmarna i styrgrupperna här >>

Nomineringskommitténs medlemmar för mandatperioden 2021–2022 är:

 • ledande stadsjurist Laura Klami, Åbo stad (ordförande)
 • koncernstyrningens utvecklingsdirektör Maria Jyrkkä, Esbo stad (vice ordförande)
 • stadsjurist Pekka Virkkunen, Lahtis stad
 • CIO Jouni Jäkkö, Tavastehus stad
 • vice verkställande direktör Hanna Tainio, Finlands Kommunförbund rf
 • direktör Marina Kinnunen, Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
 • expert Tarja Virmala
 • verkställande direktör Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
 • kommundirektör Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala kommun

Mer information:

Jyrki Halttunen
verkställande direktör, Kuntien Tiera Oy
045 888 7220 / jyrki.halttunen(@)tiera.fi