4.9.2020

Riihimäki förnyar sin verksamhetsmodell och etablerar ett kompetenscentrum

Riihimäki stad lanserar förändringsprogrammet Visio 2030 för att stödja genomförandet av stadsstrategin. Syftet är att reformera stadens verksamhetsmodell till att vara kundorienterad och öka digitaliseringsgraden av kommunala tjänster. Som en del av förändringsprogrammet kommer staden att etablera ett kompetenscentrum i samarbete med Kuntien Tiera Oy och implementera Tieras kommungemensamma process- och digiplattform. Riihimäkis kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2020 att inrätta ett kompetenscentrum med 39-4 röster.

– Staden har en stark vision för 2030 och en strategi för att genomföra den. För att nå detta mål ville vi lansera ett förändringsprogram som ska hjälpa Riihimäki att utveckla sin ekonomi, verksamhet och servicestruktur på ett hållbart sätt, säger Sami Sulkko, stadsdirektör.

Syftet med förändringsprogrammet är att skapa en kundorienterad verksamhetsmodell utan branschgränser för Riihimäki stad, där tjänster och ledningssystem byggs upp på grundval av den kommunala ekonomins tjänsteklassificering. Vid utvecklingen av tjänsterna beaktas kvalitet, tillgänglighet, effektivitet och kostnadseffektivitet. Tiera är Riihimäkis partner vid verksamhetsförnyelsen. I samarbete med Tiera kommer staden att etablera ett kompetenscentrum och implementera en kommungemensam process- och digiplattform.

 

Kompetenscentrumet ansvarar för genomförandet av förändringsprogrammet

Kompetenscentrumets uppgift är att planera, genomföra och leda förändringar i enlighet med stadens strategi samt att digitalisera stadens viktigaste verksamhetsprocesser och tjänster. Staden fokuserar sina egna utvecklingsresurser på kompetenscentrumets verksamhet och Tiera tar med sig nödvändiga externa expertresurser och bästa praxis från kommuner som har utvecklat digitala processer. De eftersträvade årliga kostnadsfördelarna för kunskapscentrumet och förändringsprogrammet uppgår till 3–5 miljoner euro per år.

– Kunskapscentrumsamarbetet med Tiera möjliggör ett stort produktivitetssprång och digitalt språng för oss. Kompetenscentrumet gör det möjligt för oss att samarbeta nära med andra föregångarkommuner. Det finns också samarbete med lokala företag och läroanstalter. I takt med att verksamheten expanderar skapas arbetstillfällen i staden och en ny expertkoncentration med hög kunskapsnivå, säger Sulkko.

Kompetenscentrumets uppgift är också att utnyttja robotteknik för att effektivisera stadens verksamhet. Det har etablerats en enhet i Riihimäki för utveckling av robotteknik och staden är den enda kommunen i Finland som erbjuder robotteknikutbildning baserad på småbarnspedagogik- och läroplaner. Systematisk robotteknikutbildning ger en solid grund för Riihimäkis robotteknikcampus och dess ambition att bli en huvudstad för robotteknik.

 

En kommungemensam process- och digiplattform möjliggör digitalisering av tjänster

Projekten i förändringsprogrammet är kopplade till stadens strategi och en tydlig plan har också tagits fram för Tiera-samarbetet för att nå målen. Utgångspunkten för kundorienterad verksamhet och digitaliseringen av processer är hanteringen av kundrelationer och tjänster. Med hjälp av Tieras process- och digiplattform kan stadens viktigaste affärsprocesser och utvalda kommunala tjänster digitaliseras effektivt samtidigt som verktyget möjliggör informationsledning.

– Under övergången till 2020-talet kommer elektroniska tjänster att spela en allt viktigare roll när det gäller att främja medborgarnas välbefinnande, förebygga utslagning och stödja sysselsättningen och kommunernas livskraft. Vi är glada över att Riihimäki valde Tiera som partner för genomförandet av förändringsresan och digitaliseringen av tjänsterna, säger Jyrki Halttunen, verkställande direktör för Tiera.

Det nya kompetenscentrumet kommer att fördjupa samarbetet mellan Riihimäki och Tiera. Staden lade ut sina IKT-tjänster på entreprenad till Tiera 2019 och är ett exempel på en stad som har fokuserat sina egna resurser på operativ utveckling genom att lägga ut IKT-tjänster på entreprenad till en in-house-operatör.

Mer information:

Sami Sulkko
Stadsdirektör, Riihimäki stad
tfn (040) 661 4010 / sami.sulkko(@)riihimaki.fi

Kari Ora
Ekonomi- och förvaltningsdirektör, Riihimäki stad
tfn (050) 500 1945, kari.ora(@)riihimaki.fi

Jyrki Halttunen
Verkställande direktör, Kuntien Tiera Oy
tfn (045) 888 7220 / jyrki.halttunen(@)tiera.fi

Kom till Kommunmarknadens infosnutt den 10 september 2020 kl. 9.30 och hör mer om Riihimäkis digi- och förändringsresa.