6.6.2022

Kommunförbundet och DigiOne samarbetar för riksomfattande serviceplattform

Kommunförbundet intensifierar sitt samarbete med projektet DigiOne, där man arbetar med att bygga upp ett digitalt ekosystem inom undervisning och fostran. Målet med samarbetet är att underlätta mellankommunal verksamhet. Genom finansiering från Kommunförbundet säkerställs att kommuner av alla storlekar har möjlighet att utnyttja plattformen. Tillsammans främjar och utvecklar vi verksamheten inom undervisning och fostran ur hela Finlands synvinkel.

Målet med samarbetet är i synnerhet att den digitala serviceplattformen ska motsvara kommunernas behov oberoende av kommunstorlek och att kommunerna ska ha förutsättningar för att ansluta sig till tjänsten. DigiOne, Kommunernas Tiera och Kommunförbundet samarbetar för att alla intresserade kommuner ska kunna ta i bruk tjänsten stegvis från och med 2023, då ansvaret för vidareutveckling och underhåll av plattformen övergår till Kommunernas Tiera. 

”Vi på Kommunförbundet anser att det är viktigt att projektet utvecklas för att användas av alla kommuner. Med vår ekonomiska satsning vill vi säkerställa att alla kommuner har möjlighet att ansluta sig även efter projekttidens slut 2023”, säger Terhi Päivärinta, direktör för enheten för välfärd och bildning.

Kommunförbundet deltar mer intensivt i projektverksamheten

I praktiken innebär samarbetet mellan DigiOne och Kommunförbundet att Kommunförbundet kommer att ha en representant i DigiOnes styrgrupp och i andra centrala arbetsgrupper inom projektet. Inom ramen för samarbetet arbetar vi med utveckling, intressebevakning som stöder finansieringen, samt kommunikation. Kommunförbundet stöder projektet DigiOne även finansiellt, eftersom förbundet ser projektet som en viktig förnyare på nationell nivå.

”Vårt mål är att DigiOne ska utvidgas och bli en nationell tjänst. Det allt tätare samarbetet med Kommunförbundet stöder starkt detta mål”, säger Ilkka Kalo, ordförande för DigiOnes styrgrupp.

I utvecklingen av DigiOne deltar för närvarande sju kommuner, i vilka tjänsten pilottestas. Projektkommunerna Esbo, Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda har ömsesidigt förbundit sig att arbeta för att utvidga DigiOne och stödja nya kommuner i att införa tjänsten.

Avtalen gällande anslutning till DigiOne blir klara under 2022 och lämpar sig även när nya och mindre kommuner ansluter sig.

Närmare upplysningar: 

Ilkka Kalo  
Projektägare och ansvarig ledare 
ilkka.kalo@vantaa.fi 
projektet DigiOne 

 
Terhi Päivärinta 
Direktör, välfärd och bildning 
+358 50 590 4796 
terhi.paivarinta@kommunforbundet.fi 
Kommunförbundet 

Vad är DigiOne? 

DigiOne-plattformen samlar alla tjänster som gäller ordnande av utbildning: allt från samarbete mellan hem och skola till planering av skol- och arbetsscheman, administration och planering av undervisningen. Plattformen sammanför alla referensgrupper inom utbildning och de tjänster som de behöver, så att samarbetet gynnar alla parter och information alltid finns tillgänglig där den behövs. 

Serviceplattformen utvecklas så att en modell med flera olika leverantörer och kommunernas olika arkitekturlösningar möjliggörs. Man vill också hålla DigiOne öppet för företag och serviceproducenter inom utbildning, så att de kan göra sina produkter och tjänster tillgängliga för skolorna via DigiOne.