15.3.2021

Kemi stad lägger ut sina IKT-tjänster på Tiera i landskapet Lappland

Kemi stad har beslutat att lägga ut sina IKT-tjänster på entreprenad till Kommuners Tiera Ab, som är specialiserat på IKT-tjänster för kommunala aktörer. IKT-partnerskapet kommer att inledas den 1 maj 2021 för åtminstone de kommande fem åren. Med beslutet kommer stadens IT-personal att flyttas till Tiera och staden kommer att stärka sin kapacitet att svara på förnyelsebehov.

– Tillsammans med våra samarbetspartner har vi genomfört en omfattande kartläggning av stadens informationssäkerhet, IT-administrationens utvecklingsmöjligheter och vår förmåga att möta framtida utmaningar. Vår lilla IT-organisations resurser räcker inte till för att möta förnyelsebehovet och därför är den bästa lösningen att lägga ut IKT-tjänsterna på entreprenad till en tjänsteleverantör som vi äger, säger Jukka Vilen, kanslichef i Kemi stad.

Kemi har själv producerat de flesta av sina IKT-tjänster. Med beslutet om utläggning kommer IT-förvaltningens experter att överföras till Tiera som gamla anställda.

– Genom Tiera kan våra experter fortsätta att arbeta med utvecklingen av stadens informationshantering, men dessutom får vi de extra resurser som krävs från Tieras nationella organisation. IT-förvaltningen behöver i allt högre grad specialkompetens och med förändringen kommer vi också att få den kompetens som krävs inom områden som informationssäkerhet och digitalisering, fortsätter Vilen.

Tieras nationella tjänster utvidgas till landskapet Lappland

Kemi är en av flera kommunala organisationer som nu har beslutat att lägga ut sina IKT-tjänster på Tiera. Kommunerna inser alltmer behovet av att ta hand om grundläggande IKT och en tillförlitlig och säker verksamhetsmiljö, så att de har tillräckliga resurser för att utveckla både organisationens verksamhet och kommuninvånarnas tjänster.

I framtiden kommer Tiera att ansvara för Kemis IKT-tjänster som helhet och möjliggöra implementering av verksamhetsmodeller som skapats genom kommunalt samarbete. Utöver implementerings- och reparationsprojekten kommer Tiera och Kemi också att separat definiera de utvecklingsområden som kommer att genomföras tillsammans under de kommande åren.

– Vi är mycket nöjda med Kemi stads vilja att utveckla IKT-tjänster och är helt beredda att stödja staden i ett djupare IKT-partnerskap. Att inleda ett samarbete med Kemi kommer också att föra Tieras rikstäckande tjänster till landskapet Lappland, säger Jyri Lehtonen, affärschef på Tiera.

En standardiserad verksamhetsmodell stödjer personalen i förändringen

Tieras tillväxt har varit stark, särskilt under de närmaste åren, på grund av IKT-utläggningsbeslut som fattats av ägarna. Tiera har ägnat särskild uppmärksamhet åt välbefinnandet hos den personal som förflyttas från de kommunala organisationerna till Tiera och åt att stödja dem i förändringen. I samarbete med Keva har Tiera utvecklat en verksamhetsmodell som främjar överföring av personal till Tiera. Feedbacken på verksamhetsmodellen av arbetstagare som har överförts till Tiera vid utläggningar har varit positiv.

– Att säkerställa den överförda personalens välbefinnande i olika skeden av vårt projekt är en prioritet för Tiera. Vår verksamhetsmodell hjälper den flyttande arbetstagaren att bli en del av Tieras nationella servicemodell så smidigt som möjligt, tillägger Lehtonen.

Mer information:

Jukka Vilen
Kanslichef, Kemi stad
jukka.vilen(@)kemi.fi / 016 259 203

Jyri Lehtonen
Affärschef, Kommuners Tiera Ab
jyri.lehtonen(@)tiera.fi / 044 907 2464

Timo Similä
Försäljningschef, Kommuners Tiera Ab
timo.simila(@)tiera.fi / 040 168 6442