17.2.2022

DigiOnes tjänster tillhandahålls av de bästa aktörerna inom sina områden

Leverantörerna för tjänster som utvecklas gemensamt i DigiOne-projektet har konkurrensutsatts. Avtal har ingåtts med fyra företag, vilkas styrkor och expertis stödjer uppnåendet av de ambitiösa målen för DigiOne-projektet. Med de nya tjänsteutvecklarna kan vi få de bästa experterna att utveckla varje del av servicepaketet. 

DigiOne kommer att avsevärt förändra vardagen i skolor och på läroanstalter. I DigiOnes sju utvecklingsstäder kommer plattformen att ersätta de tjänster för anordnande av undervisning som används i dag. Öppna gränssnitt gör det enkelt att ansluta offentliga och kommersiella operatörers tjänster till DigiOne-tjänsteplattformen. I tjänsteplattformen samlas alla tjänster som behövs för utbildning och lärande i en lättanvänd helhet. 

Tjänsten för samarbete mellan hem och skola tillhandahålls av Hailer Oy, en betydande expert inom kommunikationsteknologi. Tiera har tecknat ett avtal med Hailer om en tjänst som ska sammanföra kommunikation och ärendehantering mellan hem och skola på ett ställe, öka förutsättningarna för interaktion och underlätta elevernas stöd samt den pedagogiska verksamheten. 

Tjänsten för sökning och beslutsfattande implementeras med Kuntien Tiera Oy:s lösning som levereras av Fujitsu Finland Oy. Lösningen är känd för sina användarvänliga formulär och processer samt smidiga processhantering. Tjänsten påskyndar och underlättar e-tjänster för föräldrar och elever och förbättrar informationssäkerheten. 

Tjänsten för skol- och arbetsscheman kommer att utvecklas av det österrikiska företaget Untis GmbH som Tiera har ingått ett avtal med. Lösningen som utnyttjar Untis effektiva optimering används i 76 länder runt om i världen och i över 26 000 skolor. Tjänsten underlättar ett effektivt resursutnyttjande och vidareutvecklas för att bättre kunna tillgodose behoven inom den finska gymnasieutbildningen.  

Tjänsten för undervisningsplanering ger helt nya möjligheter att bättre utnyttja läroplansdata vid planeringen av undervisning och bedömning av lärande. Den vinnande anbudsgivaren BeanBakers Oy är känd för sina programvaru-utvecklingsprojekt, som kombinerar expertis inom digital servicedesign, programvaruindustri och undervisningsteknik. 

Servicepaketet DigiOne har utvecklats sedan 2019. Efter utvecklingsprojektet kommer helheten att förvaltas av Kuntien Tiera. I projektet utför Tiera utvecklingssamarbete med experterna på Gofore Oyj och Alfame Systems Oy. Projektet har involverat mer än 500 experter, varav de flesta är yrkesverksamma inom fostran och utbildning. 

“Vi ser med intresse fram emot att arbeta med nya leverantörer. Vi är glada över att Tieras lösning har valts för DigiOnes tjänst för sökningar och beslutsfattande. Vi fortsätter samarbetet med projektkommunerna och är aktivt delaktiga i utvecklingen av det finländska området för undervisning och fostran i samarbete med utbildningsanordnarna, säger Pauli Päivärinta, direktör för digitala lösningar på Tiera. 

DigiOne reformerar utbildningsområdet 

Tack vare de nya partnerna kan DigiOne utveckla innovativa tjänster inom undervisnings- och utbildningssektorn och skapa en kompatibel helhet som stödjer lärande, jämlikhet, gemensam utveckling, samundervisning och förändring av den pedagogiska verksamhetskulturen. Tjänsterna kommer att vara en integrerad del av DigiOne-serviceplattformen, så att alla undervisnings- och utbildningsfunktioner kan utföras effektivt och på ett sätt som gynnar alla parter. 

”Att konkurrensutsätta offentliga tjänster är alltid en verklig utmaning. Jag är oerhört glad över att våra nya utvecklarpartners är aktörer som representerar det bästa inom sitt expertområde! Det har varit fint att se att alla inblandade aktörer har en vilja att sätta ribban högt och samarbeta. De närmaste åren kommer att bli riktigt utmanande och en stor prövning för oss alla. Jag är dock övertygad om att vi tillsammans kan lyckas”, säger Kirsi Lehto, projektledare. 

DigiOne underlättar vardagen för dem som arbetar med utbildning och undervisning och producerar mycket värdefull information om lärande och elever. Det är viktigt att informationen om en enskild elev passerar smidigt genom DigiOne-tjänsten med eleven från en utbildningsnivå till en annan, och att informationen är tillgänglig för dem som behöver den i en samlad och lätt analyserbar form. En gemensam plattform och ett gemensamt ekosystem kommer att göra det möjligt för utbildningsanordnarna att på ett enkelt sätt utnyttja de olika utbildningstekniska tjänster som finns på marknaden. Målet är att DigiOnes plattformsekonomiska ekosystem ska attrahera ett betydande antal nya och innovativa tjänsteleverantörer i framtiden. 

“För närvarande omfattar de kommuner som deltar i Digiones utvecklingsarbete mer än en fjärdedel av Finlands befolkning. Vi bygger upp en skalbar modell som bygger på att tjänsterna senare utvidgas från grundskole- och gymnasieutbildning till småbarnspedagogik och yrkesutbildning. Målet är att 80 kommuner ska delta år 2028, fortsätter Lehto

Syftet med DigiOne-projektet är att bygga ett nytt slags plattformsekonomiskt ekosystem inom utbildningsområdet. Den digitala serviceplattformen samlar olika tjänster från utbildningsanordnare som främjar förnyelsen av den pedagogiska verksamhetskulturen. Ekosystemet utvecklas för att underlätta och förbättra vardagen för elever, lärare, rektorer och annan personal och för att främja lärande, samutveckling och jämlikhet. De tjänster som tillhandahålls genom projektet kommer att utvidgas till att omfatta alla finländska kommuner från och med 2024. DigiOne är ett gemensamt projekt mellan sju kommuner: Esbo, Jyväskylä, Lahtis, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda samt Kuntien Tiera. Under projektet fungerar Vanda stad som värdstad, och efter projektet kommer Kuntien Tiera att ansvara för DigiOne. 

Mer information: 

DigiOne

Kirsi Lehto, projektledare

kirsi.lehto@vantaa.fi

DigiOne

Ilkka Kalo, styrgruppsordförande

Ilkka.kalo@vantaa.fi

Pauli Päivärinta

Direktör, Digitala lösningar