Vire-webbutbildning ökar välbefinnandet i arbetet

Projektet Medveten om välbefinnande i arbetet och produktivitet genomförs av Kajanalands samkommun för social- och hälsovård i samarbete med Kajanalands yrkeshögskola (KAMK), Lapplands universitet och Arbetshälsoinstitutet. Syftet med projektet är att stärka välbefinnandet i arbetet och produktiviteten i Kajanalands samkommun för social- och hälsovård med hjälp av informationsledning. Projektet pågår under tiden 1.2.2020–31.1.2023. Kajanalands yrkeshögskola KAMK deltog i genomförandet av en webbutbildning i välbefinnande som riktade sig till personalen.

Syftet är att stärka grunderna för välbefinnande – studerande vid yrkeshögskolan fungerade som coacher

Projektet Medveten om välbefinnande i arbetet och produktivitet planerade en Vire-webbutbildning för personalen i Kajanalands samkommun för social- och hälsovård. Syftet med utbildningen var att pröva på virtuell coachning som en form av stöd för välbefinnande, att stödja medarbetarnas eget främjande av välbefinnande, att ge information om olika aspekter av välbefinnande och sambandet mellan välbefinnande och arbete, samt att pilottesta Tiera Vire -appen som ett verktyg för att stödja medarbetarnas välbefinnande.

Teman för coachningen var kost, motion och sömn, återhämtning och psykiskt välbefinnande. För utbildningen använde man nya källor för evidensbaserad information och konsulterade experter från Arbetshälsoinstitutet.

Sjukvårds-, hälsovårds- och motionsinstruktörsstudenter från Kajanalands yrkeshögskola fungerade som coacher i Vire-utbildningen. Genom att arbeta som coacher avlade de samtidigt studier i Medveten-projektet. För KAMK var detta en ny form av samarbete med arbetslivet ur perspektivet att kombinera projekt och studier. Det fanns 10 coacher i utbildningen: fem på våren och fem på hösten. Under våren 2021 deltog 230 medarbetare i utbildningen och under hösten deltog 177.  Utbildningen genomfördes som en gruppcoachning.

Innan utbildningen började fick studenterna en introduktion i utbildningens innehåll, metoden för distanscoachning och användningen av Tiera Vire -appen. Under utbildningen hölls regelbundna distansmöten med studenterna. Läraren och projektpersonalen gav stöd i utbildningen.

Tiera Vire -tjänsten gjorde distansutbildningen möjlig

Utbildningen genomfördes i tjänsten Tiera Vire, som baserar sig på en applikation som används på en mobil enhet eller dator. Innehållet i webbutbildningen laddades upp i tjänsten och därefter skapades coachningsgrupper med egna coacher.

Coachningen genomfördes 3 gånger i veckan med ett automatiskt meddelande enligt vissa teman i 10 veckor. Teman för coachningen var kost på måndag, motion på onsdag och sömn, återhämtning och psykiskt välbefinnande på fredag.  Med meddelandet fick deltagarna information, länkar och uppgiftsförslag relaterade till dagens tema.

 

Coachernas uppgift var att vägleda, uppmuntra, motivera och följa upp sina egna deltagares framsteg. I privata meddelanden kunde coacherna motivera, väcka initiativ och ge välbefinnandeutmaningar till sina egna deltagare. Coacherna skickade informationsmeddelanden om coachningsteman till hela gruppen. De skrev informationsmeddelandena antingen i par eller som ett team.

 

Positiva erfarenheter av Vire-utbildning för personal och studenter

I båda coachningsgrupperna kände mer än 80 procent av deltagarna att de hade fått ny information om utbildningens teman. De kände att de fick mest stöd för motion och kroppsvård, och näst mest stöd för sömn, återhämtning och psykiskt välbefinnande. Mer än 70 procent av de tillfrågade i båda grupperna uppgav att de hade gjort konkreta förändringar i sin livsstil eller övervägde att göra dem.

Över 80 procent av dem som svarade under våren och över 70 procent av dem som svarade under hösten upplevde att coacherna presterade ganska bra (ca 50 procent) eller mycket bra (ca 25 procent). 80 procent av de tillfrågade ansåg att Tiera Vire fungerade ganska bra (50 procent) eller mycket bra (ca 30 procent). Ungefär 80 procent av båda grupperna skulle rekommendera coachningen till en vän. Utvecklingsförslagen gällde möten i realtid för gruppen på distans/live för att stärka motivationen, liksom gruppdiskussioner och individuell rådgivning.

Coacherna upplevde att coachningen gick bra. Att vara coach var ett inspirerande och intressant sätt att avlägga studier. Lagarbete och pararbete sågs som nyttigt och gjorde att man snabbt kunde få hjälp med kommande utmaningar. Coacherna fick också god erfarenhet av distansutbildning, motivation och uppmuntran av kunder samt utvecklade sin samarbetsförmåga. Närmöten i början av utbildningen togs upp som en utvecklingsidé.

Coacherna ansåg att Tiera Vire -appen var funktionell och att användningen var tydlig. Inledningsvis hade applikationen en del tekniska problem och appen skapade utmaningar för några av coacherna i början. Appens helpdesk gav dock parterna värdefull hjälp när de behövde det. Också lärarens och projektpersonalens stöd till coacherna ansågs vara viktigt. Coacherna gav några idéer för vidareutveckling av applikationen. De upplevde att de också i framtiden kunde rekommendera denna distanscoachning för att främja välbefinnande i arbetet.

 

Läs mer om Tiera Vire >>