Digitaliseringen av utbildningstjänster ökar betydelsen av varierat innehåll och valfrihet.

Åbo stad har sedan starten deltagit i utvecklingen av en gemensam kanal för anskaffning och distribution av elektroniskt utbildningsmaterial i kommunerna, kallad Edustore. Tjänsten utvecklades för att göra det möjligt för lärare och elever att använda digitalt innehåll på ett mer mångsidigt sätt för att stödja inlärning och undervisning. Vikten av valfrihet när det gäller innehåll kommer att öka i takt med att användningen av terminaler i skolorna ökar.

I Åbo används Edustore av omkring 13 000 finskspråkiga elever i grundutbildningen. De har redan sin egen utrustning till sitt förfogande, men målet för staden är att från och med läsåret 2019–2020 ska alla 4–9 klassare ha sin egen utrustning.

– Även här upplever vi en period av omvälvning där betydelsen av varierande innehåll och valfrihet ökar. Det är viktigt att elever och lärare har möjlighet att använda digitalt innehåll oavsett tid och plats, säger Jouni Paakkinen, bildningsväsendets verksamhetsledare vid Åbo stad.

Ur lärarnas och elevernas synvinkel ser Paakkinen att de viktigaste fördelarna med Edustore just är valfriheten, mångsidigheten och användbarheten – att allt innehåll verkligen kan hittas på ett och samma ställe.

– Edustore möjliggör användning av digitalt utbildningsmaterial och -innehåll på ett nytt sätt. Detta är viktigt eftersom digitalt innehåll i allt högre grad används som huvudsakligt undervisningsmaterial, inte bara som kompletterande material.

När det gäller utbildningsväsendets förvaltnings synvinkel är det enklare och effektivare att förvärva innehåll än tidigare.

– När vi utvecklar vår verksamhet och våra tjänster måste vi alltid ta hänsyn till lärarnas och elevernas perspektiv. Ju mer dessa nya tjänster och tekniker stöder vårt arbete och gör det möjligt för oss att lyckas med vårt eget arbete, desto mer sannolikt är det att de kommer att användas. Därför är det viktigt att elever och lärare känner att Edustore är lätt att använda, säger Paakkinen.

 

Digitaliseringen sker på lärarnas villkor

Paakkinen ser att nyckeln till att främja digitaliseringen av undervisningen är att stödja lärarna i förändringen. Att hjälpa till att förstå och uppfatta hur nya saker bidrar till lärande och undervisning.

– Förändringen sker på lärarnas villkor och stödjer deras förutsättningar. Det viktigaste för dem skulle vara att uppleva den digitala världen och ny teknik som meningsfull och stödjande för vardagen.

Paakkinen hoppas att utvecklare och samarbetspartner inom utbildningstjänsterna kommer att uppmärksamma dessa frågor.

– På det kommunala området sammanfaller de grundläggande behoven i samband med främjandet av digitalisering med varandra och jag skulle därför vilja se ett ökat samarbete i utvecklingen av tjänster och verksamhet. Precis som vi i Åbo säkerställs en viss grund för digitalisering för alla skolor, som lärarna och skolorna sedan kan bygga vidare på, på ett mer målinriktat sätt.