Tiera Tietopalvelu 

Hyödynnä väestödataan pohjautuvan analytiikan mahdollisuudet

Tiera Tietopalvelu auttaa kuntapäättäjiä ennakoimaan väestörakenteen ja palvelutarpeiden tulevaisuuden muutoksia. Ajan tasalla oleva realistinen kuva ikärakenteen kehityksestä ja väestön sijoittumisesta kunnan alueella antaa mahdollisuuden arvioida kunnan strategiaa, palvelujen järjestämisen rakenteita sekä arvioida päätösten vaikuttavuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Tutustu tiedotteeseen: Tieran uusi tietopalvelu tuottaa infoa päätöksentekoon >>

Tiera Tietopalvelu vastaa moniin päätöksenteossa olennaisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi siihen, montako lapsiperhettä kunnassa on vuonna 2040, millaisia palvelutarpeita heillä on tai paljonko opetustiloja kunnassa tarvitaan tulevaisuudessa.

Kun toteutetaan hallinnon rakenteellisia uudistuksia, tarvitaan päätöksenteon tueksi luotettavaa ja analysoitua dataa, jotta voidaan luotettavasti vertailla kustannusten lisäksi myös odotettuja vaikutuksia. Väestörakenteen tulevaisuuden muutosten ymmärtäminen on välttämätöntä tulevaisuuden palvelukysynnän ja -tarpeen ennakoimiselle sekä investointien suunnittelulle.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Jaana Siitari

Johdon asiantuntija

Väestöennustepalvelu  

Väestöennustepalvelun tarkoituksena on tukea kuntasektorin organisaatioiden strategista suunnittelua ja päätöksentekoa. Palvelu antaa mahdollisuuden luoda väestöennusteen pohjalta skenaarioita, jotka yhdistävät avointa dataa esimerkiksi työllisyydestä ja verotuloista, kuntaorganisaation omia tietoaineistoja eri palvelujen suoritemääristä ja kustannuksista sekä jatkossa myös tutkimustietoa.  

Palvelu luo kaupunkisuunnittelua varten karttapohjaisen näkymän eri ikäluokkien määrästä kunnan alueilla. Näkymä voidaan palastella jopa 250 x 250 m -ruututasolle hyödyntäen tietoja olemassa olevan ja kaavoitetun asuntokannan vaikutuksesta väestön sijoittumiseen.

Porvoon ennakoitu perusopetusikäisten määrä yläkoulujen oppilaaksiottoalueilla vuonna 2032. Kartan avulla voidaan ennakoida opetustilojen ja muiden palveluiden tarvetta alueittain 2030-luvulla.

Esimerkiksi Porvoossa on saavutettu Tieran Tietopalvelun avulla jo nämä asiat:

  • Kaupungin sivistysjohtaja saa käyttöönsä kunkin oppilaaksiottoalueen väestöennusteen.
  • Toimitilajohtaja voi ennakoida, miten kaavoittaminen, rakentaminen ja muuttoliikkeen muutokset vaikuttaisivat tulevaan väestörakenteeseen tilastoaluekohtaisesti.
  • Kunnan luottamushenkilöille ja yrittäjille voidaan kertoa väestörakenteen tulevaisuuden kehityksestä eri alueilla. 

Lataa esite Tietopalvelusta

Täydennä tietoa Asiantuntijapalveluilla

Tieran tietopalvelu tuottaa päättäjille kattavampaa tietoa päätösten vaikuttavuudesta ja kustannusarviosta pidemmällä aikavälillä. Väestöennustepalvelu mahdollistaa sujuvan kommunikaation eri roolien kesken: vaikka talousjohtaja, sivistystoimenjohtaja ja palveluverkkosuunnittelijat tekevätkin erilaisia asioita, heitä yhdistää tarve ennakoida eri-ikäisten kuntalaisten määrä tietyllä alueella tulevaisuudessa. 

Tieran Asiantuntijapalvelut tukee kuntakohtaisten laskentamallien suunnittelua ja toteutusta, kuntaorganisaation päätöksentekoa sekä perusteluviestintää.  

Tietopalvelun ja asiantuntijapalvelun avulla voidaan esimerkiksi mitoittaa kunnan palveluresurssit tulevien palvelutarpeiden mukaisesti ja osoittaa perusteet palveluverkon lisäresursseille sekä niillä saavutettava hyöty. Voimme myös osoittaa, minkä verran tiloja, opettajia ja muita resursseja kunta tarvitsee 10 vuoden päästä ja mitkä asiat ovat siihen mennessä muuttuneet. Niillä voidaan myös osoittaa, mitkä kustannukset ovat todellisuudessa muuttuvia, mitkä kiinteitä. Kunnan on helppo optimoida tila- ja opettajaresurssinsa, kun niitä voidaan suhteuttaa esimerkiksi ikäluokkien suuruuden vaihteluun seuraavan 20 vuoden aikana.