29.4.2019

Tieran yhtiökokous: tuloksekas vuosi 2018 ja 19 uutta omistajaa

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2019. Kokouksen asialistalla olivat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, yhtiön strategiatyön jatkamisesta päättäminen varsinaisen yhtiökokouksen 2017 tekemien linjausten mukaisesti sekä päätös toiminnan laajentamisesta kolmannen sektorin toimijoihin ja tämän edellyttämä yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Lisäksi yhtiökokouksessa valittiin uusi hallitus, ohjausryhmät ja nimitysvaliokunta.

Tuloksekkaan vuoden 2018 tilinpäätös vahvistettiin

Yhtiökokous vahvisti Tieran vuoden 2018 tilinpäätöksen. Vuosi 2018 oli Tieralle tuloksekas samoin kuin edellinen tilikausi 2017. Yhtiö jäi jonkin verran budjettinsa mukaisesta liikevaihtotavoitteesta, mutta ylitti selvästi operatiivisen tulostavoitteensa. Yhtiön käyttökate ja tulos olivat positiiviset tilivuoden kaikilla vuosineljänneksillä.

Tieran omistajakunta kasvoi vuoden 2018 kuluessa 19 toimijalla (7% kasvu). Yhtiön omistajina oli tilikauden päättyessä yhteensä 304 kuntatoimijaa: 222 kuntaa, 50 kuntayhtymää, 31 kuntien omistamaa osakeyhtiötä sekä Suomen Kuntaliitto.

Tieran Infrapalvelut toi markkinoille uusia tuotteistettuja palveluita. Näistä mainittakoon erityisesti Tiera Tietoturvapalvelut ja uudistettu Tiera Toimisto.

Toiminnanohjaus-liiketoiminta toteutti tilikauden aikana laajennuksia nykyisten asiakkaidemme järjestelmiin. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Lahden kaupungin taloussuunnitteluprojektit vietiin tuotantoon. Lisäksi Lahden ja Turun kaupunkien henkilöstöhallinon järjestelmät päivitettiin teknisesti ja toiminnallisesti vastaamaan kansallisen tulorekisterin vaatimuksia.

Sote- ja kuntaratkaisut -yksikön vuotta kuvasi nykyisten sovelluspalveluiden kehittäminen ja uusien ratkaisujen suunnittelu yhdessä asiakkaiden kanssa. Nämä toimet näkyvät vuoden 2019 aikana palveluiden kilpailutuksena ja palveluportfolion uudistumisena.

Syksyllä 2018 Suomalaisen Työn Liitto myönsi Tieralle Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden osoituksena yhtiölle asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta täyttämisestä.

Tieran strategiatyö jatkuu: toiminta laajenee kolmannen sektorin toimijoihin

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan yhtiön hallitus ja toimiva johto valtuutetaan jatkamaan yhtiön strategiatyötä varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättämien linjausten mukaisesti.

– Tiera jatkaa nimetyillä kolmella keskeisellä kasvupolulla. Haemme kasvua kuntien modulaarisen ICT-palvelukokonaisuuden tarjoajana, suurten kaupunkien kehityskumppanina sekä sote-toimialan hallinnon tietojärjestelmien ja kotiin tuotavien palveluiden toimittajana, sanoo Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Yhtiökokous hyväksyi lisäksi toiminnan laajentamisen kolmannen sektorin toimijoihin eli järjestöihin. Sidosyksikköasemaa laajennetaan päätöksen mukaan mahdollistamalla omistajuus myös yhteisöille, jotka täyttävät julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisen hankintayksikön määritelmän ja ovat kyseisessä laissa tarkoitetulla tavalla perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta. Lisäksi edellytetään, että tällaiset toimijat täyttävät hankintalain mukaiset yhteisön rahoitusta, valvontaa tai nimeämisoikeuksia koskevat vaatimukset, jotta yhtiön asema omistajiensa sidosyksikkönä ei vaarannu.

— Kolmannen sektorin järjestöjen rooli kuntatoimijoiden tukena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä on hyvin tärkeä, sanoo Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Toiminnan laajentuminen sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä tiettyihin kolmannen sektorin toimijoihin edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista. Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muuttamisen hallituksen esityksen mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi lisäksi uuden Smart City -ohjausryhmän perustamisen.

Tieran uudet ohjausryhmien jäsenet toimikaudella 2019-2020

Yhtiökokous hyväksyi myös nimitysvaliokunnan esityksen uusista ohjausryhmistä toimikaudelle 2019-2020.

Hallitukseen kaksi uutta jäsentä

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan esityksen uudesta hallituksesta. Tieran hallituksen jäsenet toimikaudella 2019-2020 ovat:

 • Sirpa Ojala, toimitusjohtaja, Ovenia Group Oy (hallituksen puheenjohtaja)
 • Jussi Vira, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki (hallituksen varapuheenjohtaja)
 • Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
 • Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki
 • Kari Kankaala, ympäristö- ja kehitysjohtaja, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunki
 • Tuija Pesonen, senior advisor, Smilee
 • Riitta Ahlholm, hallituksen puheenjohtaja, partneri, Fountain Park Oy

Hallitukseen nimettiin kaksi uutta jäsentä, strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Vira Turun kaupungilta ja senior advisor Tuija Pesonen Smileelta.

Nimitysvaliokunta toimikaudella 2019-2020

Yhtiökokous hyväksyi esityksen nimitysvaliokunnan jäsenistä. Edustettuina ovat viisi suurinta Kuntien Tiera Oy:n osakkeenomistajaa, Kuntaliitto sekä sairaanhoitopiirit.

 • Timo Kuismin, lakiasiainjohtaja, Espoo
 • Laura Klami, johtava kaupunginlakimies, Turku, puheenjohtaja
 • Pekka Virkkunen, kaupunginlakimies, Lahti
 • Jyrki Harjula, strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvola
 • Jouni Jäkkö, tietohallintojohtaja, Hämeenlinna
 • Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry
 • Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Tarja Virmala, toimitusjohtaja, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry
 • Sanna Varpukari, toimitusjohtaja, Sovelto Oyj