marraskuu 2020

Valmistele kuntasi sote-uudistukseen

Sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta (sote-uudistus) valmistellaan kiihtyvällä tahdilla. Valmistelu alkaa jo näkyä konkreettisina valmistelutoimenpiteinä myös kunnille. Siksi suosittelen tutustumaan muun muassa STM:n julkaisemiin aiheeseen liittyviin uutisiin:

Toteutuessaan vuoden 2023 alusta sote-toimintojen siirto muodostettaville hyvinvointialueille tarkoittaa huomattavaa muutosta kuntien tietohallintoon ja ICT-palvelutoimintaan. Soten irtautuessa kunnan muusta toiminnasta, on sillä välitön vaikutus jäljelle jäävien toimintojen ICT- ja digipalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen. Vaikutus on vähäisempi niissä maakunnissa, joissa on jo toteutettu vapaaehtoisesti kuntien puolesta sote-palvelut järjestävä sote-kuntayhtymä.

Näin uudistus vaikuttaa ICT-toimintoihin

Lakiluonnoksen – ja sen muuttuessa kohta hallituksen esitykseksi – 9.10.2020 päivätyssä taustamuistiossa on tunnistettu keskeisiä vaikutuksia kunnille ICT:n osalta. Ne liittyvät kustannuksiin, jotka jakautuvat kertaluonteisiin ja jatkuviin kustannuslisäyksiin, sekä resursointiin että ICT-palvelutuotannon järjestämiseen liittyviin haasteisiin. Keskeiset haasteet muistion mukaan ovat:

  • Kunnille muutoskustannuksia uudistuksesta aiheutuu tiedonhallinnan ja ICT-palvelutuotannon uudelleensuunnittelusta ja kohonneista volyymi- ja lisenssikustannuksista
  • Muutoskustannuksia tulee lisäksi, jos nykyiset sote-kuntayhtymien ja kuntien yhteiset inhouse- ja muut järjestelyt purkautuvat.
  • Uudistus kokonaisuudessaan vaikuttaa kuntien konserneihin kuuluvien tytäryhteisöjen (ml. ICT-palvelutuottajat) toimintaan ja järjestelyihin. Esimerkiksi kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja tietojärjestelmien kapasiteetti tulee muutoksen jälkeen sopeutua jäljelle jäävän kunnan hallinnon tarpeisiin.
  • Kuntien osalta uudistus tarkoittaa myös talous- ja henkilöstöhallinnon koodistojen, kirjaustavan, sisäisen laskennan ja ohjeistuksen muutosta, joka tulee organisoida ja resursoida sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Samalla joudutaan panostamaan henkilökunnan koulutukseen uusien määritysten käytössä.
  • Pienillä kunnilla oma tietohallinto on jo tällä hetkellä vähäistä ja maakuntiin siirtyvän toiminnan jälkeen nykyiset volyymit ja resurssitarpeet vähenevät entisestään.
  • Suuremmat kunnat ovat keskittäneet tietohallintoa ja ICT-palvelujen järjestämistä koko kunnan laajuudessa, jolloin haasteeksi muodostuu maakuntiin siirtyviä tehtäviä, merkittävimpänä sosiaali- ja terveydenhuolto, tukevan ICT:n erottaminen jäljellä jäävistä toiminnoista.
  • Kuntiin jäävät tukipalveluyksiköt voivat jossain tapauksissa jäädä turhiksi tai kustannuksiltaan liian raskaiksi, jos hyvinvointialue tuottaa kyseiset palvelut itse, ja palvelun kysyntä alenee sen vuoksi alle kannattavuusrajan.

Muutos edellyttää nopeita toimia – miten varmistetaan palveluiden jatkuvuus ja henkilöstön jaksaminen?

Sote-uudistus on tarkoitus toteuttaa erittäin nopealla aikataululla. STM arvioi, että uudistuksen lakipaketit olisivat hyväksytty eduskunnassa vuoden 2021 kesään mennessä. Uudistuksen konkreettinen toteuttaminen alkaisi väliaikaishallinnon toimesta syksyllä 2021. Suurten muutosten läpiviennille on siis aikaa vain vähän yli vuosi.

Siksi erityisesti maakunnissa, joissa vapaaehtoista sote-kuntayhtymää ei ole, on syytä ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin. Muuten muutoksen läpiviennille tulee kiire ja se saattaa johtaa epäsuotuisiin ja ennakoimattomiin tilanteisiin kuntien sote-palvelutuotannon osalta. Keskeisenä huolena on erityisesti kriittisten palveluiden jatkuvuus, mutta myös henkilöstön asema ja jaksaminen. Henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttaa oleellisesti muutosten läpiviennin kiireellisyys ja toisaalta suunnittelemattomuuden aiheuttama epävarmuus. Lisäksi on syytä huomioida, miten muutosprosessin aikana tuotetaan laadukkaita palveluita kuntalaisille.

Inhouse-toimija muutoksen tukena

Tieralla on kymmenen vuoden kokemus ICT-palveluiden tuottamisesta kuntaorganisaatioille. Tierasta onkin kasvanut suurin kuntien ulkoistettujen ICT-palvelujen inhouse-tuottaja asukaspeitolla laskettuna. Olemme yhteistyössä omistaja-asiakkaidemme kanssa hioneet prosessejamme palveluiden jatkuvuuden ja henkilöstön aseman turvaamiseksi. Tieralla on myös valmiiksi kilpailutetut ratkaisut, laitteiden hankintakanavat, digituotteet ja teknologiakumppanit kasvavaan digitalisointitarpeeseen niin kunnille kuin muodostettaville hyvinvointialueille.
Tuemme kuntia ja perustettavia hyvinvointialueita kokonaisuutena sote-muutoksessa. Muutos on tehtävä yhdessä suunnitelmallisesti, hallitusti sekä kunta- ja maakuntakohtaiset erityispiirteet tunnistaen. Paikallinen läsnäolomme maakunnissa on eduksi muutoksen onnistuneessa läpiviennissä.

Tutustu palveluihimme täältä tai hyödynnä ilmainen ratkaisuesityksemme ICT:n järjestämisestä ottamalla yhteyttä Asiakkuudet-yksikköömme. Polku Tieraan on omistajillemme ilmainen ja konkreettinen, vuorovaikutukseen perustuva konsepti ratkaisuesityksemme rakentamiseksi. Saat validia tietoa päätöksenteon tueksi ICT:n järjestämisestä ja kumppanuudesta Tieran kanssa.