Vire-verkkovalmennuksella työhyvinvointiin lisävirtaa

Tiedosta työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeessa toimii päätoteuttajana Kainuun sote ja osatoteuttajina Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Lapin yliopisto ja Työterveyslaitos. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kainuun soten työhyvinvointia ja tuottavuutta tiedolla johtamisen näkökulmasta. Hanke-aika on 1.2.2020-31.1.2023. Kajaanin ammattikorkeakoulu oli mukana henkilöstölle suunnatun hyvinvoinnin verkkovalmennuksen toteutuksessa.

 

Tavoitteena vahvistaa hyvinvoinnin perusasioita – valmentajina ammattikorkeakoulun opiskelijat

Tiedosta työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeessa laadittiin Kainuun Soten henkilöstölle Vire-verkkovalmennus. Valmennuksen tavoitteena oli kokeilla virtuaalista valmennusta hyvinvoinnin tukimuotona, tukea työntekijöiden omaa hyvinvoinnin edistämistä, tarjota tietoa hyvinvoinnin eri osa-alueista ja hyvinvoinnin ja työn yhteydestä sekä pilotoida Tiera Vire-sovellusta henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen välineenä.

Valmennuksen teemoina olivat ravitsemus, liikunta ja uni, palautuminen ja mielen hyvinvointi. Lähteenä käytettiin tuoreita, näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvia lähteitä ja konsultoitiin Työterveyslaitoksen asiantuntijoita.

Kajaanin ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja liikuntaohjaajaopiskelijoita toimi Vire valmennuksessa valmentajina. Valmentajina toimiessaan he suorittivat samalla opintoja Tiedosta- hankkeessa. KAMKlle tämä oli uusi yhteistyömuoto työelämän kanssa hankkeen ja opintojen yhdistämisen näkökulmasta. Valmennuksessa oli 10 valmentajaa; viisi keväällä ja viisi syksyllä. Valmennukseen osallistui vuoden 2021 keväällä 230 ja syksyllä 177 työntekijää. Valmennus toteutettiin ryhmävalmennuksena.

Ennen valmennuksen alkamista opiskelijat perehdytettiin valmennuksen sisältömateriaaliin, etävalmennus-menetelmään ja Tiera Vire -sovelluksen käyttöön. Valmennuksen aikana pidettiin säännöllisesti etäpalavereita opiskelijoiden kanssa. Opettaja ja hankkeen työntekijät olivat taustatukena valmennuksessa.

Tiera Vire -palvelu mahdollisti etävalmennuksen

Valmennus toteutettiin Tiera Vire -palvelussa, jonka pohjana on mobiililaitteella tai tietokoneella käytettävä sovellus. Hankkeessa tuotetut verkkovalmennuksen sisällöt vietiin palveluun ja sen jälkeen muodostettiin valmennusryhmät ja ryhmille omat valmentajat.

Valmennus toteutettiin 3 kertaa viikossa teeman mukaisella automaattisella viestillä 10 viikon ajan. Valmennuksen teemat olivat maanantaina ravitsemus, keskiviikkona liikunta ja perjantaina uni, palautuminen ja mielen hyvinvointi. Viestin mukana valmennukseen osallistujat saivat päivän teemaan liittyvää tietoa, linkkejä ja tehtäväehdotuksia.

Valmentajien tehtävänä oli ohjata, kannustaa, motivoida ja seurata omien valmennettavien etenemistä valmennuksessa. Yksityisviesteillä valmentajat motivoivat, antoivat herätteitä ja hyvinvointihaasteita omille valmennettavilleen. Valmentajat lähettivät koko valmennusryhmälle infoviestejä valmennusteemoihin liittyen. Infoviestejä he laativat joko pareittain tai tiiminä.

 

Henkilöstön ja opiskelijoiden kokemukset Vire-valmennuksesta myönteisiä

Molemmissa valmennusryhmissä yli 80 % valmennettavista koki saaneensa uutta tietoa valmennuksen teemoihin liittyen. He kokivat saaneensa eniten tukea liikkumiseen ja kehonhuoltoon ja toiseksi eniten uneen, palautumiseen ja mielen hyvinvointiin. Yli 70 % molempien ryhmien palautekyselyyn vastaajista kertoi tehneensä konkreettisia muutoksia elämäntapoihin tai harkitsevansa tekevänsä niitä.

Yli 80 % kevään vastaajista ja yli 70 % syksyn vastaajista kokivat, että valmentajat onnistuivat tehtävässään melko hyvin (n. 50 %) tai erittäin hyvin (n. 25 %). 80 % vastaajista koki Tiera Vire -sovelluksen toimivan melko hyvin (50 %) tai erittäin hyvin (n.30 %). Molemmista ryhmistä n. 80 % suosittelisi valmennusta ystävälleen. Kehitettävänä toivottiin ryhmän reaaliaikaista tapaamista etänä/livenä motivaation vahvistamiseksi sekä ryhmäkeskusteluja ja yksilöohjausta.

Valmentajat kokivat valmennuksen sujuneen hyvin. Valmentajana toimiminen oli innostava ja mielenkiintoinen tapa suorittaa opintoja. Tiimi- ja työparityöskentely koettiin hyväksi, jolloin saatiin nopeastikin apua eteen tuleviin haasteisiin. Valmentajat saivat myös hyviä kokemuksia etävalmennuksesta, asiakkaiden motivoinnista ja kannustuksesta sekä kehittivät yhteistyötaitoja. Lähitapaamiset valmennuksen alkuun tuotiin esille kehittämisideana.

Valmentajat pitivät Tiera Vire -sovellusta toimivana ja käyttöä selkeänä. Alkuun sovelluksessa oli hieman teknisiä ongelmia ja sovellus tuotti joillekin valmennettaville alussa haasteita. Sovelluksen käyttötuesta osapuolet saivat kuitenkin hyvin apua sitä tarvitessaan. Myös opettajan ja hankkeen työntekijöiden tuki valmentajille koettiin tärkeänä. Valmentajat antoivat joitakin jatkokehittämisideoita sovellukseen. He kokivat, että voisivat suositella jatkossakin tätä etävalmennusta käytettäväksi työhyvinvoinnin edistämiseen.

 

Tutustu Tiera Vireeseen >>