kesäkuu 2021

Palveluiden kohdentaminen uusilla Hyvinvointialueilla sijaintitietoon perustuvaa päätöksentekoa hyödyntäen

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö on muutoksen pyörteessä. Sote-uudistus vaikuttaa nykyisen palveluverkoston uudelleen arvioimiseen hyvinvointialueiden näkökulmasta.

Hyvinvointialueisiin pohjautuvan palvelurakenteen valmistelussa ja suunnittelussa on väestön ja palveluiden sijaintitiedoilla ja -analyyseilla keskeinen rooli. Hyödyntämällä sijaintitietoja päätöksenteon tukena voidaan palvelut räätälöidä alueen tarpeiden mukaisesti. Sijaintitiedon avulla parannetaan valmiuksia ymmärtää toimintaympäristöä ja luodaan tietopohjaa kehittämiseen.

Vaikka palvelut digitalisoituvat, on sijainti edelleen kriittistä monelle toiminnalle. On haastavaa hahmottaa esimerkiksi listasta olemassa olevaa palveluverkkoa ja sen alueellista rakennetta. Luonteva tapa ymmärtää alueellista tietoa on sen esittäminen interaktiivisella karttapohjalla.

Alueellisilla analyyseillä voidaan mallintaa ja optimoida isoja tietomääriä. Analyyseja ovat esimerkiksi erilaiset saavutettavuuslaskennat ja sijainnin optimoinnit: kuinka muodostamme alueen palveluverkoston käytettävissä olevien resurssien puitteissa niin, että se vastaa palveluiden kysyntään (missä ihmiset asuvat), ja että palveluiden saavutettavuus (maantieteellinen etäisyys tai matka-aika) varmistetaan tasapuolisesti eri alueilla.

Palveluverkko ja väestö kartalla – tilannekuva haltuun

Palveluiden kysyntä lähtee väestön palvelutarpeista. Suomessa väestö jakautuu epätasaisesti tiheästi asuttuihin keskuksiin ja harvaan asutulle maaseudulle. Tämä tekee palveluiden tasapuolisen tarjoamisen haastavaksi.

On tärkeää tietää, missä nykyiset sote-palvelut sijaitsevat. Yleisnäkymä olemassa olevista palveluista auttaa tilannekuvan hahmottamisessa. Alueellinen tilannekuva kertoo tärkeät tiedot yhdellä silmäyksellä. Tilannekuvassa voidaan näyttää erilaisilla mittareilla ja karttojen grafiikoilla (alueväritykset tai symbolit) tietoja toimintaympäristöstä ja väestöstä.

Tunne toimintaympäristösi

On myös tärkeää tuntea eri alueiden ominaispiirteet ja niiden vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Näin esimerkiksi ehkäisevät toimet voidaan kohdistaa oikeille alueille ja väestönosille. Karttapohjaisista analyyseista ja esityksistä saadaan lisäymmärrystä alueellisista eroista, kuten esimerkiksi ikärakenteesta, koulutuksesta, tulotasosta ja sairastavuudesta. Kun tiedetään eri alueiden ominaispiirteet ja niiden vaikutukset palveluiden kysyntään, voidaan resurssit kohdistaa oikein alueille.

Palveluiden saavutettavuus ja palveluverkon suunnittelu sekä optimointi

Palveluiden saavutettavuuteen vaikuttavat palveluiden sijainti suhteessa väestöön sekä kulkuyhteydet. Hyvä saavutettavuus muodostuu oikeissa sijainneissa olevista palveluista ja ihmisten mahdollisuuksista liikkua käyttämään palveluita. Sijaintianalyysien avulla voidaan mitata saavutettavuutta.

Sote-rakenneuudistus aiheuttanee paineita muutoksille palveluverkkoon. Palvelupisteiden määrän ja sijainnin optimointiin voidaan käyttää maantieteellistä optimointia perustuen palveluiden kysyntään ja tarjontaan. Ilman digitaaliseen tieverkkoon pohjautuvaa laskentaa on saavutettavuuden mittaaminen etäisyytenä tai aikana hankalaa. Laskentamenetelmät mahdollistavat myös eri vaihtoehtojen testaamisen. Koko väestön sijaan voidaan palveluita kohdentaa eri kohderyhmien sijaintia painottaen. Monipuolisen tiedon varaan rakennettu palveluverkosto palvelee kattavasti kuntalaisia tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Tieran tarjoaa Tietopalveluratkaisut paikkatietopohjaiseen tiedon analysointiin ja visualisointiin.

Tieran Tietopalvelut sijaintitiedon hyödyntämiseen pohjautuvat monipuoliseen Esri ArcGIS -teknologia-alustaan, valittuihin väestötietoihin sekä muihin tietoaineistoihin (esim. digitaalinen tieverkko -etäisyyslaskentoihin). Itse järjestelmä voidaan toimittaa asiakkaalle asennettuna, Tieran konesalista, pilvestä tai näiden yhdistelmänä.

Loppukäyttäjän käyttöliittymänä toimii pääosin selain. Vaativampia erityistehtäviä voidaan suorittaa työpöytäohjelmistolla. Ratkaisu tukee myös mobiilikäyttöä älypuhelimissa ja tableteissa.

Tiera Tietopalvelut hyödyntää mukautettavia sovelluspohjia, jolloin eri käyttäjille saadaan nopeasti ja helposti tuotettua heitä palveleva käyttöliittymä ilman ohjelmointia tai laajaa kehitysprojektia. Johdolle voidaan tuottaa helppokäyttöinen Dashboard-tyyppinen tilannekuva ja suunnittelijoille interaktiivinen suunnittelu/analysointinäkymä. Järjestelmään tallennetut tiedot ovat hyödynnettävissä eri käyttöliittymin. Tietoa voidaan jakaa organisaation sisällä tai ulkoisesti eri kohderyhmille sekä soveltuvin osin vaikka koko ratkaisua hyödyntävän alueen väestölle.

Lue lisää Tiera Tietopalveluista tai
ota yhteyttä:

Vesa Raulos
kehityspäällikkö, SmartCity
Kuntien Tiera Oy
vesa.raulos(@)tiera.fi