huhtikuu 2021

Miten digitalisaatio tukee kuntien strategiajohtamista?

Tieran maaliskuussa 2021 aloittaman kuntajohdon webinaarisarjan ensimmäisessä osassa keskusteltiin siitä, miten digitalisaatio tukee kuntien strategiajohtamista. Tilaisuudessa käytiin läpi tuotantotalouden näkökulmia ja Riihimäen kaupungin kokemuksia kuntajohtamisen kehittämisestä digitalisaation keinoin.

Tieran hankejohtaja Jukka Laihon ja Aalto yliopiston professori Teemu Malmin avauksessa pohdittiin tuotantotalouden oppien kautta, miten strategiajohtamista voisi kehittää kunnissa tiedolla johtamisen avulla.

Malmi muistutti heti alkuun, että kunnilla on yhä enemmän ja monipuolisempaa dataa saatavilla, ja että sen hyödyntämiseen on tarjolla valmiita tietomalleja. Tiedon avulla voidaan ennustaa yhä tarkemmin tulevaisuutta, ja sitä tulisi myös käyttää tehokkaasti kuntien strategiajohtamisen tukena. Malmin mukaan myös koneäly tulee olemaan lähivuosina yhä enemmän tukena ennusteiden tekemisessä.

Käytännön esimerkiksi nostettiin mm. palveluverkkoihin investoimisen johtaminen kysyntäennusteen pohjalta. Kun tukena on dataa, päätöksiä voidaan tehdä pidemmällä tähtäimellä. Tilastokeskuksen väestöennusteen ja -rakenteen pohjalta voidaan kunnassa mitoittaa vaikkapa kouluverkkoa ja opetusresursseja. Esityksessä nähtiin Tieran esimerkki kysyntäennusteen toteutusmallista.

– Kouluneliöiden ja opetusresurssien tarpeen arvioimiseen tarvitaan eri lähteistä kerätty informaatio, tuotteistetut palvelut, segmentoidut asiakkaat ja laskentamallit, Laiho veti yhteen.

Vaikutuksia on mitattava laaja-alaisesti pitkälle tulevaisuuteen

Malmin mukaan digitalisaatio mahdollistaa myös kuntien prosessien ja palveluiden toteuttamistavan muokkaamisen kustannustehokkaammiksi. Palvelujen tuotteistaminen kunnissa on hänen mukaansa jo hyvä suunta.

Malmi näkee pitkäjänteisen ja strategisen, toimialojen yli johtamisen hyvänä suuntana. Kuntien ei pidä laskea toimenpiteiden tuotos-panossuhteita vuosittaisiin talousarvioihin nojaten, vaan vaikutuksia on mitattava laaja-alaisesti pitkälle tulevaisuuteen dataa hyödyntäen. Tästä otettiin esimerkiksi koulujen tuettu opetus, joka tuottaa kunnalle tietyssä vaiheessa lisäkustannuksia mutta voi pitkässä juoksussa säästää enemmän syrjäytymistä ehkäisemällä.

Case Riihimäen kaupunki ja hallinnon kehittämistyö

Webinaarin toisessa osassa Riihimäen kaupungin talous- ja hallintojohtaja Kari Ora kertoi käytännön esimerkkejä siitä, miten digitalisaatio on otettu hyötykäyttöön Riihimäellä osana strategian toteutussuunnitelmaa.

Riihimäellä toteutettiin hallinnon kehittämisprojekti yhdessä Tieran johdon asiantuntijapalveluiden kanssa. Kehittämiskohteena oli kaksi prosessia: strategiasta toimeenpanoon ja kirjaamosta arkistoon -prosessit.

Kari Oran mukaan kehittämisprojektista jäi käteen paljon hyviä oppeja ja oivalluksia sekä konkreettisia parannuksia. Häntä ilahdutti myös, että työ pystyttiin koronapandemiasta huolimatta tekemään ketterästi ja tehokkaasti lean-menetelmiin perustuvassa asiantuntijaprojektissa etäyhteydellä. Oran mukaan myös muiden kuntien jakamat opit ja referenssitiedot ovat olleet tärkeitä kehitystyössä ja niitä on saatu hyvin Tieran muilta omistaja-asiakkailta.

Digitaaliset palvelut strategiajohtamisen tukena

Lopuksi johtaja Vesa Heinälä avasi Tieran strategiajohtamisen toimintamalleista ja niitä tukevista digitaalisista palveluista. Hän kertoi, että Tieralla kehittyneen johtamisen malleja tukee aito toiminnanohjauskokonaisuus. Siinä palvelut ja palveluketjut kuvataan tuotteina ja yhdistetään asiakkaan kysyntään ja prosessoidaan nykyaikaisen tuotekustannuslaskennan ja analytiikan keinoin informaatioksi, jonka avulla johdetaan. Näin päästään esimerkiksi oikeaan palvelutarjonnan kokoon ja osataan ohjata ennakoiviin palveluihin ja päästään kustannustehokkuuteen sekä vaikuttavuuteen.

Tule kuulemaan lisää kuntajohdon webinaarisarjaan

Kuntajohdolle suunnattu webinaarisarja jatkuu keväällä aiheella strateginen johtaminen ja digitaalisen transformaation lähtökohdat. Tervetuloa kuulemaan miten kunnan palvelujen kysyntään voi vaikuttaa, ja miten väestöennustemalli sekä vaikuttavuuden arviointi toimivat strategisen johtamisen lähtökohtana.

Konkreettisten esimerkkien lisäksi kerromme mistä palvelustrategian suunnittelu kannattaa aloittaa ja miten Tiera voi tukea valmiilla toimintamallilla kunnan palveluiden strategista suunnittelua. Lopuksi tutustutaan kuntajohdolle suunnattuun AaltoEE:n DigiJoko-koulutukseen, joka tukee strategisen johtamisen osaamisen kehittämistä.