marraskuu 2022

Kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämisen tueksi ReunamoEdun asiantuntijapalvelut  

Tieran asiakkaat voivat nyt hankkia vaivattomasti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arviointiin ja kehittämiseen ReunamoEdun asiantuntijapalvelut. TieraCaféssa esiteltiin palvelua, sen hyötyjä ja hankinnan helppoutta. 

Kunnat voivat lisätä kilpailukykyään satsaamalla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatuun ja kehittämiseen. Kun esimerkiksi syrjäytymistä torjutaan tai oppimisvaikeuksia ehkäistään ajoissa, kuntalaiset saavat alusta asti hyvät eväät elämään.  

Jotta laatua voidaan arvioida ja kehittämistoimenpiteet ohjata ajoissa oikeisiin kohteisiin, tarvitaan tiedolla johtamisen tueksi reaaliaikaista dataa nykytilanteesta ja kehityskohteista sekä datan analyysia. Tätä varten Tiera on kilpailuttanut kasvatuksen- ja opetusalan laadunarvioinnin asiantuntijapalvelut. Nyt omistaja-asiakkailla on mahdollista ottaa helposti käyttöön ReunamoEdun palvelut valmiiksi kilpailutettuina. 

ReunamoEdun palveluita ja niiden hyötyjä esiteltiin TieraCafén webinaarissa 19.10. Samalla käytiin läpi, miten omistaja-asiakkaat hyötyvät siitä, että Tiera on kilpailuttanut asiakkailleen keskeisiä asiantuntijapalveluita Dynaamisessa hankintajärjestelmässä (DPS) etukäteen.  

“Tieran omistaja-asiakkaat voivat hyödyntää DPS:ää ilman erillistä liittymistä esimerkiksi puitesopimusjärjestelyyn. Tämä tuo joustavuutta hankintoihin, kun hankinnat voi tehdä tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi ReunamoEdun asiantuntijapalvelut on jo valmiiksi kilpailutettu, ja palvelun voi tilata ottamalla yhteyttä Tieran verkkosivujen kautta tai olemalla yhteydessä alueensa Tieran myyntivastaavaan”, kertoo johdon asiantuntija Jaana Siitari Tieralta. 

Data ja analyysi kasvatus- ja opetusalan laadunarvioinnin tukena 

ReunamoEdun tarjoama työväline on Kehittävä palaute, valmis konsepti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lakisääteisen arvioinnin toteuttamiseksi, toiminnan nykytilan kartoittamiseksi ja laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi.  

“Tuotamme kunnille ja palveluntuottajille laadun arvioinnin välineitä ja tutkimusperusteista dataa sekä koulutus- ja asiantuntijapalveluja erilaisten työkalujen kera”, kertoo toimitusjohtaja Leena Lahtinen, Reunamo Education Research Oy:sta. 

ReunamoEdu kerää aineistoa usealla eri mittarilla muun muassa johtajuudesta, oppimisympäristöistä ja lasten arjesta. Laajan tutkimusaineiston perusteella on luotu hyvinvointi- sekä syrjäytymisen riskin tunnistamisen indikaattorit, joiden pohjalta tuotetaan tilastollista analyysia. 

Aineistoja kerätään muun muassa observoijien suorittamalla havainnoinnilla, oppimisympäristön arviointilomakkeilla ja lasten haastatteluilla. Tarvittaessa käytössä on myös muita mittareita, kuten fyysisen aktiivisuuden mittareita, lukemaan oppimisen valmiuksien testiä, matemaattista testiä ja haastattelua.  

“Pääsemme hyvinkin syvälliseen analyysiin esimerkiksi siitä, miten lasten oppimaan oppimista tuetaan toiminnalla, prosesseilla ja rakenteilla. Näemme, minkälainen toiminta sitouttaa lasta ja voimme sitten ohjata resursseja oikeisiin asioihin, oikeaan aikaan. Saamme myös esiin lapsen kokemuksen ja pystymme tunnistamaan pitkällä aikavälillä tekemisen vaikuttavuutta”, Lahtinen selittää. 

“Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäminen on kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja jo sen vuoksi on tärkeää tietää, mitä kasvatukselle ja opetukselle kuuluu, mitä tukia ja resursseja sinne tarvitaan, millaista oppimispotentiaalia tai -vajetta on. On pystyttävä tunnistamaan myös opetushenkilökunnan osaaminen, sen vajeet ja tuen tarpeet. ReunamoEdun kautta on mahdollista saada myös täydennyskoulutuksia”, Lahtinen kertoo. 

“Kunnissa tarvitaan hyvät työkalut ja tietoa johtamisen, strategisen toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. On myös voitava seurata oman toiminnan ja päätösten vaikutuksia”, Lahtinen sanoo. 

Datalla kiinni ongelmiin ennen kuin ne syntyvät 

“Kuntien toimintaa ohjaavat usein lyhyttä aikajaksoa tarkastelevat talousarviovuoden ja -suunnittelukauden toimintasuunnitelmat. Silti olisi tärkeää nähdä tekemisten ja tekemättä jättämisten pitkäaikaiset, ihmisen elinkaaren mittaiset vaikutukset”, sanoo Jukka Laiho, Tieran hankejohtaja, Hankejohtaminen ja asiantuntijapalvelut. 

 Hän ottaa esimerkiksi syrjäytymisen varhaisen ehkäisemisen vaikutukset. 

 “Noin 15–17 prosenttia nuorista aikuisista on niin sanottuja NEET-nuoria, jotka eivät ole vakituisesti töissä, opinnoissa, asepalveluksessa tai vanhempainvapaalla. Esimerkiksi 30 000 asukkaan kunnassa ikäluokkaan kuuluu noin 400 nuorta aikuista, joista 60 olisi NEET-nuoria. Kun yhden NEET-nuoren hinta yhteiskunnalle on noin 350 000 euroa, yhteiskunnallinen vaikutus on noin 20 miljoonan euroa”, Laiho konkretisoi. 

Hänen mukaansa tunnistamalla ja ehkäisemällä syrjäytymistä jo varhaisessa vaiheessa, voidaan paitsi ehkäistä inhimillistä kärsimystä myös vaikuttaa talouteen: Yhteiskunnallisesta vaikutuksesta suuri osa on kohdistettavissa suoraan kunnalle joko kustannuksia lisääväksi tai tuloja vähentäväksi tekijäksi. 

 “Indikaattorien avulla tunnistamme tilastollisen korrelaation esimerkiksi liikkumattomuuden, vetäytymisen, negatiivisten emootioiden ja syrjäytymisen välillä. Tiedon, analyysin ja toimenpiteiden avulla voimme vaikuttaa siihen, että syrjäytymisvaarassa olevat saavat tarvitsemansa tuen ajoissa. Tämä puolestaan vaikuttaa pitkällä aikajänteellä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyteen – ja alentaa viime kädessä kunnan kustannuksia ja lisää verotuloja”, Laiho sanoo. 

Kiinnostuitko asiantuntijapalveluiden hankkimisesta?