joulukuu 2021

DigiOne luo uusia mahdollisuuksia opetus- ja kasvatusalalle

DigiOne on uusi oppimisen ekosysteemi, joka tuo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia opetuksen ja kasvatuksen järjestämiseen ja edistää oppijalähtöistä ajattelua. Ekosysteemiä kehitetään DigiOne-hankkeessa yhteistyössä Vantaan, Espoon, Turun, Tampereen, Oulun, Jyväskylän, Lahden sekä Kuntien Tieran kesken. Vuodesta 2024 DigiOnea ja sen toimintamalleja on mahdollista jalkauttaa myös muihin Suomen kuntiin. 

DigiOnesta ja se luomista uusista mahdollisuuksista ovat Tieran Kari Hyvösen johdolla podcastissa keskustelemassa DigiOnen hankejohtaja ja ikuinen oppija Kirsi Lehto sekä koulutuksen moniosaaja, Tieran opetuksen ja kasvatuksen tuotantopäällikkö Taina Uusi-Illikainen. Kuuntele, miten opetus ja kasvatus uudistuvat tulevaisuudessa ja millaisia uusia työkaluja koulujen käyttöön on tulossa. 

DigiOne-hankeen tavoitteena on rakentaa koulutusalan ekosysteemi. Digitaalisen alustan ympärille kootaan erilaisia koulutuksenjärjestäjien palveluita niin, että niitä on helppo käyttää. Ekosysteemiä kehitetään helpottamaan ja parantamaan oppijoiden, opettajien, rehtoreiden ja muun henkilökunnan arkea ja edistämään oppimista, yhteiskehittämistä ja yhdenvertaisuutta. Lopullinen tavoite on muuttaa koulutusalaa niin, että oppiminen ja tiedolla johtaminen paranisi ja että koulutus saadaan tuotettua tehokkaasti. 

Aluksi DigiOne-hankkeessa luodaan palvelut peruskouluun ja lukioon sekä tietomallit ja integraatiomahdollisuus myös varhaiskasvatukseen. Tulevaisuudessa tavoitteena on tarjota kaikki olennaiset koulutuksen palvelut varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

Tieran Taina Uusi-Illikainen kuvaa, kuinka tekniikka on kehittynyt niin paljon, että ihmisten toiminta on muuttunut, ja ajattelemme asioista eri tavalla kuin parikymmentä vuotta sitten. Kouluissa on käytössä jopa vuosikymmeniä sitten kehitettyjä järjestelmiä, jotka on kehitetty oman aikansa tarpeisiin. 

”Järjestelmiltä ja viestintävälineiltä vaaditaan nykyajan kouluissa asioita, joihin ne eivät enää taivu, ja meidän on lähdettävä vastaamaan siihen jollain tavalla. DigiOnessa toteutetaan tätä suurta unelmaa ja tuodaan oppimiseen ja opetukseen uusia työkaluja – teknologiaa, joka mahdollistaa toimintakulttuurin viemisen eteenpäin”, Uusi-Illikainen kertoo. 

Tietoa halutaan hyödyntää paremmin oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi  

DigiOne mahdollistaa yhteistyön kuntien kesken, mutta myös kuntien ja yritysten välillä. Sen avulla palvelut voidaan tuottaa kustannustehokkaasti ja saada parhaat resurssit käyttöön. Lehto kuvaa, että DigiOne-alustalle luodaan hieman samanlainen palvelu kuin kanta.fi on terveydenhuollon puolella. Tulevaisuudessa alustapalvelu mahdollistaa sen, että tietoa kerrytetään oppijan ympärille eikä oppilaitokselle, kuten tähän asti on tehty. Tämän ansiosta tieto kulkee oppijan mukana koulusta ja kunnasta toiseen eikä jää edellisiin erillisiin järjestelmiin, kun oppilas siirtyy uuteen kuntaan tai kouluun. Alusta mahdollistaa tiedolla johtamisen tulevaisuudessa aivan uudella tavalla, kun tieto tulee laajemmin oppilaitosten käyttöön.  

Opetuksesta ja kasvatuksesta tule kuntien suurin toimiala lähivuosina, kun sote- ja hyvinvointipalvelut siirtyvät hyvinvointialueille. Hyvinvointipalveluiden mukana iso osa kuntien käytettävissä olevista varoista siirtyy muualle. DigiOne on suunniteltu vastaamaan myös tähän muutokseen ja se auttaa kuntia kehittämään toimintaa yhdessä. 

”Jos miettii kuntien tämän hetken tilannetta, yksi suurimpia haasteita on varmasti talous. Jos ennusmerkit pitävät paikkansa, tilanne ei tule tulevaisuudessa helpottumaan. Väkisinkin herää huoli siitä, miten kunnat voivat tulevaisuudessa tuottaa laadukasta koulutusta. DigiOnessa ajattelemme tätä kuntien näkökulmasta niin, että kun tuotamme palvelut yhdessä, saamme tuotettua ne laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja tietoturvallisesti. Koulutuksen järjestäjät voivat jatkossa keskittyä yhä enemmän ydintehtäväänsä eli opettamiseen ja kasvattamiseen, kun digitaaliset palvelut tuotetaan keskitetysti”, Kirsi Lehto summaa. 

Jokaisen kunnan ei kannata kehittää opetusta ja kasvatusta yksin erillään muista. DigiOnen ansiosta kunnat voivat helposti hyödyntää toistensa kehittämiä ratkaisuja. Yksi hankkeen tavoitteista on kehittää kuntien yhteisiä toimintamalleja, jakamista ja yhteiskehittämistä. Näin kuntien resurssit voidaan käyttää mahdollisimman viisaasti ja tehokkaasti.   

”Tämä on yhteistyön näytön paikka ja samalla myös yhteistyön iso mahdollisuus”, Tieran Kari Hyvönen tiivistää. 

Jatkuvan kehityksen ekosysteemi 

DigiOnen strategiset tavoitteet jakautuvat kolmeen teemaan. Ensimmäinen on toiminnan muutos, joka tähtää siihen, että oppiminen paranee ja arki sujuu entistä paremmin. Toinen strateginen teema on digitaalisen alustan kehittäminen. Kolmas tavoite on synnyttää uusi ekosysteemi tämän digitaalisen alustan ympärille ja saada kunnat ja yrityksen mukaan.  

Kuntien näkökulmasta toiminnan muutos on tärkein tavoite. Kuntien on oltava valmiita toiminnan muutokseen niin, että kaikki ymmärtävät millainen muutos on tulossa, miten se näkyy arjessa ja millaista hyötyä siitä tulee eri osapuolille olemaan. Kuntien on oltava valmiita myös tekemään yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen, jolloin DigiOnen ekosysteemistä saadaan kaikki hyöty irti. 

Eri puolilla Suomea on paljon osaamista, ja DigiOnen ansiosta saamme osaamisen kaikkien käyttöön. DigiOne on jo nyt onnistunut saamaan seitsemän erilaista kuntaa sitoutumaan yhteiseen malliin ja yhteisiin standardeihin. Tämä ohjaa meitä kohti kansallisesti yhtenäisiä tapoja tuottaa palveluita. DigiOnessa on jo nyt saatu hyviä kokemuksia kuntien välisen yhteistyön voimasta. 

Hankkeessa on toisaalta tunnistettu myös, että kunnilla on keskenään hyvin erilaisia haasteita. Pienissä kunnissa saatetaan esimerkiksi kamppailla sen kanssa, että matalan syntyvyyden vuoksi luokkia ei saada täyteen ja ikäluokat ovat hyvin pieniä. 

Podcast-keskustelijat vinkkaavat, että alkuvuonna 2022 saatetaan saada jo ensimmäisiä julkisia maistiaisia siitä, mitä hankkeessa on kehitetty. Viimeistään nyt kannattaa ottaa DigiOne seurantaan ja aloittaa omassa kunnassa valmistelut, että työn hedelmistä päästään nauttimaan heti kun se on mahdollista. 

Seuraavat kunnat pääsevät hyödyntämään hankkeen tuotoksia vuonna 2024. Koulutuksen järjestäjä voi päästä mukaan DigiOneen, kun käytössä on ePerusteet, ja legacy-järjestelmät, kuten HR-järjestelmä taloudenhallinta- ja arkistointijärjestelmä, voidaan integroida DigiOne-alustaan. DigiOne-yhteensopivuus on olennaista, että tieto saadaan kulkemaan tarvittavalla tavalla, ja Tiera auttaa tarvittaessa kuntia rakentamaan järjestelmänsä DigiOne-yhteensopiviksi. Kunnan on lisäksi sitouduttava maksamaan ekosysteemin liittymis- ja ylläpitokustannukset. Kunnat voivat alkaa jo valmistautua DigiOneen liittymiseen uudistamalla tietojärjestelmiä, seuraamalla DigiOnen kehitystä ja valmistelemalla keinoja uudistaa omaa toimintaa. Varsinkin olisi syytä miettiä, miten voidaan kehittää yhteistyötä kunnan eri toimijoiden välillä. Esimerkiksi koulutuksen ja tietohallinnon saumaton yhteistyö tekee DigiOneen liittymisestä hedelmällistä. 

Oppimisen kehittäminen on ollut opettavaista 

Kirsi Lehto summaa, että tämä on varmasti laajin ja opettavaisin projekti, jossa hän on ollut mukana. Hän on yllättynyt siitä, kuinka laajaa ja vaativaa opetussuunnitelman mukainen opettaminen on ja kuinka paljon lakisääteisiä vaatimuksia koulutuksenjärjestäjän tulee täyttää. Arvostus opettajia, rehtoreita ja muita koulutuksenjärjestäjiä kohtaan on kasvanut kohisten projektin myötä. Toisaalta hän on päässyt näkemään, että asioita voidaan oikeasti tehdä uusilla tavoilla ja todella haastavistakin tilanteista voidaan päästä eteenpäin, kun on yhteinen tahto ja päämäärä. 

Taina Uusi-Illikainen on kokenut suunnitelmallisuuden voiman siinä, että myös erittäin suuret projektit onnistuvat, kun on hyvä suunnitelma. Yhteinen suunta ja tahto on mahdollistanut sen, että seitsemän eri kunnan tavoitteet ja päämäärät saadaan nivottua yhteen. Uusi ekosysteemi ei synny ilman yhteistyötä ja luottamusta, vieraat tiivistävät. 

Kuuntele kaikki jaksot Spotifystä. 

Taina Uusi-Illikainen

Liiketoimintapäällikkö, omat ratkaisut – opetus ja kasvatus