huhtikuu 2024

DigiOne tarjoaa merkittäviä hyötyjä ja säästöjä

Nykyajan oppilaitokset ja koulutusorganisaatiot kaipaavat toiminnan tehokasta hallintaa. Tässä DigiOne astuu kuvaan tarjoten kattavan oppilaitoshallintajärjestelmän, joka vastaa tämän päivän tarpeisiin. Yksi sen keskeisistä ominaisuuksista on DigiOnen integraatioalusta, joka yhdistää eri järjestelmät yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi palveluiden uudet toiminnallisuudet tukevat oppijoiden yhdenvertaisuutta.

Tämän päivän oppilaitokset kohtaavat monia haasteita nykyisten järjestelmiensä kanssa. Usein nämä järjestelmät ovat pirstoutuneita ja hajanaisia, mikä tekee toiminnan hallinnasta hankalaa ja tehotonta. Monet prosessit vaativat edelleen paljon manuaalista työtä ja pitkää perehtymistä järjestelmien toimintaan. Erityisesti kansallisten integraatioiden kustannukset ja rajoitukset muodostavat esteen saumattomalle oppilaitoshallinnalle. DigiOne vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla integraatioalustan, jonka kautta toteutetaan kansalliset viranomaisintegraatiot ja kootaan eri järjestelmät DigiOne-työpöydälle.

DigiOne ei ole pelkästään tekninen ratkaisu, vaan se tarjoaa myös loogisen ja intuitiivisen käyttökokemuksen oppilaitosten henkilökunnalle, oppijoille ja huoltajille. DigiOne-työpöydän ja mobiilisovelluksen avulla käyttäjät voivat helposti navigoida eri toimintojen ja ominaisuuksien välillä ilman, että heidän tarvitsee huolehtia monimutkaisista teknisistä yksityiskohdista. Tämä parantaa merkittävästi käyttäjäkokemusta ja tehokkuutta oppilaitoksen päivittäisessä toiminnassa. 

Opetus-palvelun tarjoamat mahdollisuudet yhdenvertaisuuden tueksi

DigiOnen yhtenä lähtökohtana on edistää yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta opetuksessa. Esimerkiksi DigiOnen Opetus-palvelu on suunniteltu tukemaan oppijoiden erilaisia tarpeita ja takaamaan, että jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen ja mahdollisuuden oppia. Oppijan kehitystä on helppo seurata ja tarjolla oleva tuki voidaan kohdentaa yksilöidymmin.

DigiOne tarjoaa näkyvyyttä oppijoiden edistymiselle ja oppimistuloksille. Opettajat voivat seurata oppijoiden suoritusta reaaliaikaisesti ja tarjota tarvittavaa tukea niille oppijoille, jotka sitä tarvitsevat. Huoltajat voivat myös seurata oppijan edistymistä ja olla paremmin mukana heidän koulutuspolkunsa varrella. 

DigiOne  mahdollistaa opetuksen yksilöllistämisen ja tarjoaa jokaiselle oppijalle heidän tarpeitaan vastaavan opetusmenetelmän ja tukitoimet. Opetus-palvelu tarjoaa opettajille ja koulun henkilökunnalle monipuoliset työkalut oppimisen yksilöllistämiseen ja eriyttämiseen. Tämä mahdollistaa opetuksen räätälöimisen eri oppilasryhmille ja tarjoaa tukea niille oppijoille, joilla on erityistarpeita. 

ePerusteiden hyödyntäminen ja yhteissuunnittelu

DigiOne hyödyntää ePerusteissa laadittuja kuntakohtaisia opetussuunnitelmia, joiden avulla opetussuunnitelman tavoitteet ovat opettajilla opetuksen suunnittelun tukena. Opetussuunnitelman tavoitteet ja arviointikriteerit saadaan paremmin näkyviin myös oppijoille ja huoltajille. Tämä tukee opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutumista ja arvioinnin yhdenmukaistamista. Opetussuunnitelmien digitalisointi mahdollistaa niiden helpon hyödyntämisen päivittäisessä työssä sekä edistää opetuksen laatua.

DigiOne kannustaa yhteissuunnitteluun opetustyössä. Opettajat voivat yhdessä kollegoidensa kanssa suunnitella opetuskokonaisuuksia, jakaa parhaita käytäntöjä ja tukea toisiaan opetuksen kehittämisessä. Tämä tukee yhteisöllisen ilmapiirin muodostamista, jossa ammatillinen kehittyminen ja oppiminen ovat keskeisessä roolissa. DigiOne mahdollistaa ePerusteiden pohjalta luotujen aihealuemallien ja suunnitelmien uudelleenkäytettävyyden ja muokattavuuden. Opettajat voivat jakaa ja hyödyntää toistensa suunnitelmia, mikä säästää aikaa ja resursseja. Lisäksi suunnitelmien muokattavuus mahdollistaa niiden nopean päivittämisen ja mukauttamisen vastaamaan muuttuvia tarpeita. 

Yhtenäinen tietomalli ja datan hyödyntäminen

Yhtenäinen ja yhdessä mietitty tietomalli turvaa oppijoiden ja henkilökunnan oikeudet tarpeettoman tiedon keräämiseltä. Yhteinen tietomalli mahdollistaa tietojen siirron eri palveluiden välillä ja tämä poistaa turhia henkilötietojen kyselyitä, kun ajantasaiset ja tarvittavat tiedot ovat oikeassa laajuudessa integraatioiden kautta saatavilla. Jo määrittelyvaiheessa on mietitty, mitä tietoja missäkin palvelussa ja roolissa oikeasti pitää pystyä käsittelemään. Tietovarantoon kerääntyvä tieto tuottaa myös lisäarvoa sivistystoimen toimintaan tiedolla johtamisen näkökulmasta. Helppokäyttöinen, turvallinen ja lainsäädännön mukainen järjestelmä vastaa nykyajan tarpeisiin ja tukee myös kunnan tiedolla johtamista ja digitaalisia hankkeita. 

DigiOnen standardoidut rajapinnat mahdollistavat integroinnin muihin järjestelmiin ja sovelluksiin. Tämä lisää joustavuutta ja skaalautuvuutta, mikä on erityisen tärkeää kasvavissa kouluorganisaatioissa. Integraatioiden avulla voidaan esimerkiksi yhdistää oppijoiden tietoja eri järjestelmistä, mikä parantaa tiedon saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. 

Hallintamalli luo yhdenvertaisuutta päätöksentekoon

DigiOnen hallintamalli avaa kunnalle konkreettisia keinoja toteuttaa omistajaohjausta DigiOnen palvelukokonaisuuteen liittyen. Jokainen DigiOnessa mukana oleva kunta voi nimetä edustajansa yhteiseen vuosikokoukseen, jolla on ylin päätösvalta mm. jatkuvan palvelun maksuista ja kehityksen isoista suuntaviivoista. Operatiivista työtä ohjaavat ohjausryhmä ja kehitysryhmä, joihin kunnilla on mahdollista asettaa omat ehdokkaansa. Kunnan oma aktiivisuus ja onnistuneet valinnat edustajien osalta antavat mahdollisuuden vaikuttaa DigiOne-palvelun tulevaisuuteen ja kehitykseen. Tämä malli on kiinnostanut erittäin paljon myös DigiOneen mahdollisesti liittyviä uusia kuntia. 

Hallintamallissa määritetään myös ekosysteemin toiminnasta. Ekosysteemin yhteiset pelisäännöt toimivat ohjeena ekosysteemissä toimimiseen ja yhteiset sopimusehdot mm. tietoturva- ja tietosuojan osalta vähentävät yritysten ja koulutuksen järjestäjän hankintoihin liittyvää valmistelutyötä. Ekosysteemissä yhdessä valitut standardoidut rajapintaratkaisut tuovat uusia mahdollisuuksia kehittää DigiOnen kanssa yhteensopivia palveluita koulutuksen järjestäjän käyttöön.

Aikaa opettamiseen ja pedagogiseen johtamiseen

DigiOnen käyttöönotolla on monia konkreettisia hyötyjä ja säästöjä kouluympäristössä. Yksi merkittävimmistä hyödyistä on manuaalisen työn väheneminen ja prosessien nopeutuminen. DigiOne automatisoi monia hallinnollisia tehtäviä, kuten oppilastietojen hallinnan ja raporttien luomisen, mikä vapauttaa opettajien ja hallintohenkilöstön aikaa keskittymään olennaisempaan työhön: opetukseen ja oppijoiden tukemiseen. Toimivat, teknisesti ajan tasalla olevat, kehittyvät ja tietoturvalliset ratkaisut tukevat oppijoiden ja henkilöstön päivittäistä työtä ja tarjoavat välineet pitkälle tulevaisuuteen. 

DigiOne vapauttaa myös aikaa pedagogiseen johtamiseen. Reaaliaikainen tieto oppijoiden edistymisestä ja tarpeista mahdollistaa tehokkaamman ja kohdennetumman tuen tarjoamisen oppijoille. Lisäksi DigiOne tarjoaa työkaluja opetuksen kehittämiseen ja innovointiin, mikä tukee koulun pedagogista johtamista ja visioiden toteuttamista. 

DigiOnen avulla työ saadaan kohdennettua oikeaan rooliin. Yhdessä määritellyt käyttöoikeudet mahdollistavat esim. opettajien pääsyn heille oleellisiin, mutta aiemmin vain hallinnon käytettävissä olleisiin tietoihin. Kaikki järjestelmässä oleva käyttäjän tarvitsema tieto on saatavilla ja se on ajantasaista. Asioiden hoitaminen nopeutuu ja järjestelmään jää myös jälki, kuka tietoja on tarkastellut. Koko henkilöstölle jää enemmän aikaa oman työnsä tekemiseen sen sijaan, että kenenkään tarvitsee hakea tietoa järjestelmistä toisten puolesta. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että DigiOne tarjoaa merkittäviä hyötyjä ja säästöjä. Sen avulla voidaan tehostaa hallintoa, parantaa opetuksen laatua ja tukea opettajien ammatillista kehittymistä sekä lisätä opetuksen avoimuutta koteihin päin. Standardoidut rajapinnat mahdollistavat DigiOnen integroitumisen muihin ratkaisuihin, mikä varmistaa palvelukokonaisuuden skaalautuvuuden tulevaisuudessa. 


Kuntien Tiera on mukana DigiOnen kehityksessä ja DigiOne-Hankkeessa seitsemän kunnan kanssa. Tiera toimii siltaa rakentavana toimijana teknologian ja koulutusorganisaatioiden välillä, tarjoten paitsi teknologista osaamista myös ymmärrystä koulujen tarpeista ja haasteista.

Tieran tehtävänä on tukea kuntia ja koulutusorganisaatioita digitalisaation haasteissa, ja sen rooli DigiOnen kokonaisuudessa korostaa tätä tavoitetta. Tiera on toiminut aktiivisena kumppanina, edistäen yhteistyötä ja yhteensopivuutta eri järjestelmien ja palveluiden välillä, mikä on olennaisen tärkeää monimuotoisen ja hajautetun koulutuskentän yhdenmukaistamisessa ja tehostamisessa. Kuntien Tiera on avainasemassa varmistamassa, että DigiOne vastaa koulutussektorin muuttuviin vaatimuksiin ja tarpeisiin.

Kuntien Tieran rooli ei rajoitu vain DigiOnen implementointiin; se myös osallistuu tulevaisuudessa aktiivisesti jatkokehitykseen, keräten palautetta käyttäjiltä ja ohjaten sitä takaisin tuotekehitykseen. Tämä varmistaa, että DigiOne pysyy jatkuvasti ajantasaisena, vastaa käyttäjien tarpeisiin ja edistää koulutussektorin digitalisaatiota pitkällä aikavälillä.

Kuntien Tiera on tärkeä kumppani DigiOnen matkalla kohti innovatiivisempaa, tehokkaampaa ja yhdenvertaisempaa koulutussektoria. Sen rooli tukee paitsi teknologista kehitystä myös koulutuksen laadun ja saavutettavuuden parantamista kautta maan.

KIRJOITTAJISTA:

Leena Heiskanen työskentelee Tieralla Opetuksen tiimissä projektipäällikkönä ja DigiOne-hankkeessa operatiivisessa johtoryhmässä kuntayhteistyön päällikkönä. Iso osa hänen työajastaan kuluu tällä hetkellä DigiOne-hankkeen parissa. Työtehtävät koostuvat kuntayhteistyöpajoista, pilotoinnin ja hyväksymistestauksen koordinoinnista, service desk-koordinoinnista sekä käyttöönottoon liittyvien asioiden suunnittelusta. Leena on työskennellyt ennen DigiOne-hankkeeseen siirtymistä pitkään koulumaailmassa ja on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja rehtori. 

Seija Tiihonen toimii palvelupäällikkönä Kuntien Tieralla. Taustaltaan hän matematiikan ja tietotekniikan aineenopettaja. Hän on toiminut pitkään erilaisissa tehtävissä digitaalisten palveluiden palvelutuotannossa ja tuotekehityksessä. Hänellä on vahva kokemus kasvatuksen ja opetuksen toimialalta sekä erilaisista käyttöönottoprojekteista ja hankkeista. Palvelupäällikkönä Seijalle on tärkeää avoin keskusteluyhteys asiakkaisiin ja ajatus DigiOnen käyttöönotosta kunnan ja Tieran yhteisenä polkuna, joka kuljetaan käsi kädessä.