Infra-ulkoistuksella resursseja toiminnan kehittämiseen

Infrapalvelujen kokonaisulkoistus vapauttaa kunnan resursseja tietohallinnon kehittämiseen ja tasaa palvelutuotannon laatua. Vihti, Karkkila ja Karviainen ovat ulkoistaneet kaikki infrapalvelunsa. Vihdissä infrapalvelut on hankittu Tieralta vuodesta 2013 lähtien. Ulkoistuksen ansiosta kunnan henkilöstöresurssit on mahdollista suunnata kokonaisuudessaan kunnan ydintehtäviin. Lisäksi infrapalvelujen hankkiminen asiantuntevalta toimittajalta parantaa toimintojen luotettavuutta.

– Tietotekniikkapalvelujen ulkoistus jättää kunnan tietohallinnolle enemmän aikaa tiedonhallinnan suunnitteluun, projektityöhön ja kokonaisuuden hallintaan, mikä on huomattava etu. Toinen keskeinen näkökohta on palvelutuotannon tasainen laatu, summaa Vihdin tietohallintojohtaja Sami Tikkanen.

Kokonaisulkoistus vapauttaa aikaa ja resursseja toiminnan kehittämiseen

Kokonaisulkoistuksen myötä työasemien ja palvelinten hallinta ja valvonta on siirtynyt kokonaisuudessaan Tieran vastuulle, mikä on poistanut tietohallinnolta merkittävän määrän päivittäistä rutiinityötä. Lisäksi kunnassa ei olla enää riippuvaisia työntekijöiden omasta tietotekniikkaosaamisesta, vaan ongelma-tilanteissa voidaan luottaa siihen, että Tiera hoitaa päivittäiset tietotekniset asiat, kuten työasemien vaihdot ja ohjelmistojen asennukset. Näin kunta voi keskittyä omiin ydintehtäviinsä, eikä työntekijöiden tarvitse järjestellä omaa työntekoaan tietotekniikan tarpeista käsin.

Esimerkiksi työntekijöiden lomat ja poissaolot oli ennen kokonaisulkoistusta suunniteltava tarkasti, jotta tietotekniikan häiriötön toiminta olisi turvattu. Infraratkaisuihin liittyvän rutiinityön hoitaminen omin voimavaroin aiheutti epätasaista kuormitusta työntekijöiden kesken, ja ongelmanratkaisun laadussa oli vaihtelua.

Suurin hyöty syntyy ulkoistuspalvelujen kokonaisratkaisuista

Suurin hyöty infrapalvelujen ulkoistamisesta saadaan, kun palvelut hankitaan ulkopuoliselta toimittajalta kokonaisratkaisuina. Kun palveluntuottajan vastuulle annetaan eheitä kokonaisuuksia, päivittäinen yhteydenpitotarve saadaan minimoitua, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Vihdin kunnalla on oma konesali, mutta Tiera vastaa sen ylläpidosta.

– Esimerkiksi pienessä kunnassa, jossa resurssit ovat niukat, Tieran palvelut mahdollistavat sen, että kunnassa voidaan rauhassa keskittyä tietohallinnon johtamiseen ja kehittämiseen. Vastuu infrapalveluista voidaan jättää Tieralle. Kokonaisulkoistus tuo tukea erityisesti kuntien IT:n henkilöstöriskin hoitoon ja lisää kuntien perusinfraan liittyvää tietotaitoa, kuvailee talousjohtaja Erkki Eerola.

Toiminta- ja palveluympäristöjen muutokset heijastuvat suoraan infrapalvelujen toteutukseen. Toimivien infraratkaisujen merkitys uudistusten onnistuneessa läpiviennissä on keskeinen. Siksi palvelujen järjestäminen luotettavasti, kustannus-tehokkaasti ja käyttäjän tarpeiden mukaan joustavasti on ajankohtaista juuri nyt.