helmikuu 2021

Tieran tuotteistettu toimintamalli tukee siirtyviä työntekijöitä muutoksessa

Kuntien Tiera Oy on kasvanut viime vuosina vauhdilla ja suuri osa yrityksen kasvusta on tullut eriasteisten ulkoistushankkeiden kautta – esimerkiksi kunnan tai kaupungin siirtäessä IT-palveluidensa tuottamisen ja ylläpitämisen Tieralle.

Liikkeenluovutukset ovat pitkiä prosesseja, joissa kokonaisulkoistuksen kohdalla usein koko henkilöstön toiminta siirtyy sellaisenaan Tieran vastuulle. Tierassa on tunnistettu, että liikkeenluovutusten onnistuminen ja siirtyvän henkilöstön työkyvyn varmistaminen projektin eri vaiheissa on ensiarvoisen tärkeää strategisen työkykyjohtamisen ja työhyvinvointijohtamisen näkökulmasta. Vaikka usein toiminta jatkuu pääosin ennallaan, merkitsee siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen erityisesti työntekijöille suurta muutosta.

Ulkoistuksien HR-työkalupakki syntyi Kevan Työelämän kehittämisrahan tuella

Tiera pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja tekee töitä sen eteen, että henkilöstö viihtyisi ja työntekijöiden työkyky säilyisi. Siksi myös ulkoistushankkeissa halutaan tuoda työntekijöiden näkökulma aikaisempaa paremmin esille. Ulkoistusprojektit kokonaisuudessaan vaativat selkeitä toimintatapoja, ja on tärkeää, että Tieran kumppanuus uuden toimijan kanssa voi alkaa mahdollisimman hyvin. Yhtä tärkeää on siirtyvän henkilöstön huomioiminen kokonaisprosessissa ja heitä koskevassa muutoksessa. Muutokset herättävät aina epävarmuutta ja siten myös henkistä kuormitusta. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että siirtyminen vanhalta työnantajalta uudelle on mahdollisimman sujuva ja työntekijät ovat muutoksen kaikissa vaiheissa tietoisia siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Muutoksen eri osa-alueiden hallinnan tueksi ja erilaisten työkalujen sekä toimintamallien kehittämiseksi toteutettiin Tierassa vuosina 2019–2020 Kevan Työelämän kehittämisrahan tuella Ulkoistuksien HR-työkalupakki-hanke.

Tieran HR-yksikön vetämän ja eri yhteistyökumppanien avulla toteutetun hankkeen tavoitteena oli tuoda ulkoistuksiin ja liikkeenluovutuksiin liittyvä, skaalautuva ja erityisesti HR-näkökulma huomioiva toimintamalli, joka auttaa siirtyvää työntekijää integroitumaan mahdollisimman sujuvasti osaksi uutta organisaatiota, sekä tukee työntekijän työkykyä ja työssä selviytymistä sekä muutosprosessin aikana että sen jälkeen.

Tavoitteena työntekijöiden työkyvyn säilyminen ja parantaminen

Kunnianhimoisena tavoitteena on paitsi siirtyvien työntekijöiden työkyvyn säilyminen ja työuran jatkuminen, myös niiden paraneminen työnantajavaihdoksesta huolimatta – tai joissain tapauksissa jopa ansiosta, kun siirtyminen isompaan valtakunnallisesti toimivaan yritykseen tuo mukanaan paremmat resurssit ja enemmän mahdollisuuksia myös työtehtävien suhteen.

Toimintamalli on osa laajempaa Polku Tieraan -konseptia, joka määrittää selkeät askelmerkit liikkeenluovutusprosessin tueksi ja kumppanuuden rakentamiseksi Tieran kanssa.

Hankkeen aikana kehitetty Ulkoistuksien HR-työkalupakki -toimintamalli keskittyy ulkoistuksissa erityisesti työntekijöihin ja HR-näkökulmaan. Oleellinen osa toimintamallia on erilaiset konkreettiset tukitoimenpiteet, jotka edesauttavat työntekijöitä muutoksen hyväksymisessä ja siihen sopeutumisessa, sekä auttavat heitä löytämään oman paikkansa uudella työnantajalla.

Hankkeen aikana kehitettiin myös toimintamalleja, joiden avulla selvitetään siirtyvän henkilöstön osaamista sekä ajatuksia ja toiveita omaa työtään ja työuraansa koskien. Samoin pyrittiin löytämään tapoja, joilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa pystyttäisiin selvittämään mahdollisia työkykyriskejä.

Konkreettisia työkaluja muutokseen ja oman työnkuvan kehittämiseen

Kaikkien hankkeessa kehitettyjen tukimallien ja toimintatapojen tarkoituksena on siirtyvien työntekijöiden motivaation ja työkyvyn tukeminen muutoksessa mahdollisimman hyvin, ja siten varmistaa, että työssäjaksaminen, muutoksista selviytyminen ja tätä kautta myös työurien jatkuvuus on turvattu.

Hankkeesta vastannut Tieran henkilöstöpäällikkö Jarkko Sanisalo on vakuuttunut toimintamallin hyödyistä.

– Ulkoistusten HR-työkalupakki-hanke antaa selkeät toimintaraamit ja keinovalikoimat henkilöiden siirtymiseen liittyvissä muutoksissa, sekä heidän työuriensa jatkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä, kuten myös esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö siirtyy organisaatiosta tai tiimistä toiseen. Erilaiset tukimallit tarjoavat myös työntekijälle itselleen mahdollisuuksien avaimia ja työkaluja oman työnkuvansa muotoutumisen ja heidän oman henkilökohtaisen muutosmatkansa tueksi.

Tuotteistettu toimintamalli antaa ryhtiä ja selkeyttä myös liikkeenluovutusten suunnitteluun ja hillitsee osaltaan myös liikkeenluovutushankkeista aiheutuvia kuluja.

– Työelämän kehittämishanke on omalta osaltamme ja myös saatujen palautteiden perustella ollut onnistunut – toki muutosmuotoilu ja mallin kehittäminen jatkuu myös tulevaisuudessa, Sanisalo sanoo.

Toimintamalli saanut positiivisen vastaanoton – huomioi aidosti työntekijöiden näkökulman

Kehittämishankkeen aikana Tieralle siirtyneiden työtekijöiden palaute toimintamallista on ollut hyvin positiivista. Erityistä kiitosta on saanut työntekijöiden oman näkökulman huomioiminen ja aito mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

– Tukea muutokseen oli paljon tarjolla ja tuli vahva fiilis, että meistä työntekijöistä todella aidosti välitetään, summaa eräs loppuvuodesta 2019 Tieralle siirtynyt työntekijä.

Myös Tieran ulkoistushankkeista omalla alueellaan vastaava asiakkuusjohtaja Jukka Markkanen on tyytyväinen.

– Mielestäni hanke on parantanut Tieran kykyä toimia kuntien johtavana ulkoistuskumppanina. HR-palvelupolku on otettu kiinteäksi osaksi ulkoistuskokonaisuutta ja pystymme tätä kautta ottamaan siirtyvän henkilöstön entistä paremmin huomioon Polku Tieraan -prosessin eri vaiheissa, Markkanen kertoo.

– Hankkeen avulla toteutetut toimenpiteet ovat poistaneet ulkoistukseen liittyviä paineita ja auttaneet siirtyvää henkilöstöä tieralaistumaan. Ilman hanketta tämä tärkeä HR-näkökulma tuskin tulisi riittävän hyvin esille ulkoistuksissa.

Lisätiedot:

Jarkko Sanisalo
HR Business Partner
jarkko.sanisalo(@)tiera.fi / p. 040 674 3467

Lue lisää aiheesta:

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä.