14.11.2018

Espoota koskeva Tiera ERP -uutisointi antaa virheellisen kuvan hankkeen tilanteesta ja inhouse-yhtiön toiminnasta

Palaamme vielä Espoon kaupunkia ja Tieraa koskevaan uutisointiin pitääksemme Teidät ajan tasalla tilanteesta.

Helsingin Sanomat julkaisi 24.10.2018 Espoon ja Tieran asiakassuhdetta koskevan jutun. Pyysimme jutussa olevien asiavirheiden osalta välittömästi oikaisua, josta lehti kieltäytyi. Koska juttuprosessiin ja julkaistuihin juttuihin liittyi meidän näkökulmastamme puutteita ja Helsingin Sanomat on jatkanut aiheen käsittelyä, nostattaen aiheen myös muiden lehtien otsikoihin, haluamme tässä viestissä vielä tarkemmin avata näkökulmaamme aiheeseen.

Alla tiedoksenne 13.11.2018 Helsingin Sanomissa julkaistu kannanottomme:

Espoon ohjelmistohankintaprosessi Kuntien Tiera Oy:n kanssa on vasta selvitysvaiheessa

Helsingin Sanomat on uutisoinut viime viikkoina tiiviisti Espoon ja Kuntien Tiera Oy:n välisestä ohjelmistohankkeesta.

Espoo on tähän mennessä vasta selvittänyt, soveltuuko heille Turun kaupungilla käytössä oleva sovitus SAP-toiminnanohjausjärjestelmästä. Kaupungin asiantuntijat totesivat vuonna 2016, että Espoo tarvitsee vahvemmin juuri omiin erityistarpeisiinsa sovitetun järjestelmän. Ratkaisua tilanteeseen on tämän jälkeen haettu mm. SAP-järjestelmän uudesta versiosta. Tilanteen pitkittymiseen on vaikuttanut sote- ja maakuntauudistuksen tuoma epävarmuus kuntien toimintaympäristössä.

Espoolla on nyt edessään valintatilanne. Uutisoinnin kohteena olleen järjestelmän päivitetty versio voidaan sovittaa kaupungin tarpeisiin, jolloin Espoo on tehnyt investoinnin kaupungin päivittäistä toimintaa tehostavaan tietotekniikkaan. Jos ja kun tietojärjestelmä tehostaa kaupungin hallinnon arkea, ovat siihen investoidut resurssit perusteltuja. Vaihtoehtoisesti Espoo voi saada järjestelmän käyttöoikeuksista maksamansa rahat takaisin ja aloittaa järjestelmän hankinnan alusta.

Espoo on kuitenkin monen muun kuntaorganisaation tavoin tilanteessa, jossa tarve toiminnanohjausratkaisulle on merkittävä. Nykyaikaisen toiminnanohjausratkaisun avulla tehostetaan talouden prosesseja, edesautetaan kuntalaispalveluiden johtamista sekä tuetaan kaupungin tavoitteiden ja strategian (Espoon tarina) toteuttamista.

Tiera on nimensä mukaisesti kunta-asiakkaidensa täysin omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö. Espoo on yksi Tieran noin 300 omistajasta. Omistajien tulee jo lainkin mukaan ohjata Tieran toimintaa, minkä vuoksi Tieran hallintoelimissä on omistajien korkeita virkamiehiä tekemässä tätä työtä. Tiera toimii omistajiensa sidos- ja yhteishankintayksikkönä. Omistajat voivat hyödyntää valmiiksi kilpailutettuja, kuntayhteisiä palveluja, mutta omistajuus ei velvoita ostoihin.

 

Yhteistyön jatko Espoon kaupungin kanssa

Espoon kaupunginhallitus pyysi 2.11.2018 kokouksessaan tarkempaa selontekoa järjestelmähankkeesta sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimimisesta konserni- ja muiden yhtiöiden hallituksissa.

Selvitystä käsiteltiin 12.11. kaupunginhallituksen kokouksessa ja kaupunginhallitus päätti jatkovalmistelusta: Kun asia tuodaan loppuvuoden aikana kaupunginhallituksen päätettäväksi, siihen liitetään ulkopuolinen kokonaisselvitys liittyen Tieraan ja ERP:iin Espoolle parhaiten sopivan ratkaisun löytämiseksi. Kaupunginhallitus päätti tehdä myös viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden asemaa tarkentavan selvityspyynnön ulkopuoliselta asiantuntijalta keskustelussa esille nousseista kysymyksistä.

Tiera on toimittanut Espoon viranhaltijoille pyydetyt materiaalit ja toiminut parhaansa mukaan asiakkaan tukena prosessin eri vaiheissa. Tavoitteenamme on, että viranhaltijoilla ja päätöksentekijöillä on tarvitsemansa tiedot päätöksenteon tukena.

Inhouse-yhtiö mahdollistaa valmiiksi kilpailutetut, kuntayhteiset ratkaisut, mutta ei velvoita ostoihin

Uutisointi antaa valitettavasti väärän kuvan sekä kuntatoimijoiden omistaman inhouse-yhtiön toiminnasta että Tieran nykytilasta.

Uutisoinnissa olisi ollut syytä tarkemmin avata mitä Tieran asema ns. inhouse-yhtiönä käytännössä tarkoittaa. Kuntien Tiera Oy on nimensä mukaisesti kunta-asiakkaidensa täysin omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö. Tieran yhtiöjärjestyksessä jo määrätään, että yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä, kuntien ja kuntasektorin hankintayksiköiden yhteistyön välineenä,  ja että yhtiö palvelee julkisen edun edellyttämän julkisen palvelun toteuttamista. Omistajat voivat hyödyntää valmiiksi kilpailutettuja palveluja, mutta omistajuus ei velvoita ostoihin.

Omistajien tulee jo lainkin mukaan ohjata Tieran toimintaa, jonka vuoksi Tieran hallintoelimissä on omistajien korkeita virkamiehiä tekemässä tätä työtä. Kaikki Tieran osakkaat käyttävät hankintalain tarkoittamaa määräysvaltaa yhtiössä. Määräysvalta ei muodostu pelkästä osakkuudesta, vaan siitä, että Tieran yhtiöjärjestyksessä ja hallintosäännössä on poikkeuksellisen yksityiskohtaiset ja tarkat säännöt Tieran päätöksentekojärjestelmästä ja osakkeenomistajien määräysvallan käyttämisestä.

Kaikki Tieran osakkeenomistajat käyttävät Tierassa hankintalain tarkoittamalla tavalla määräysvaltaa yhtiöjärjestyksen, yhtiökokouksen, ohjausryhmien, nimitysvaliokunnan ja hallituksen kautta.

Tieran asemaa inhouse yhtiönä on myös selvitetty uuden hankintalain voimaantulon jälkeen Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) ja KKV on katsonut Tieran selvitykset inhouse-asemasta ja omistajien rooleista riittäviksi eikä katsonut jatkoselvityksille olevan tarvetta.

Tieran taloudellinen tilanne

Yrityksen alkutaival oli hankala aina vuoteen 2016 asti, kun kuntakentälle etsittiin ja kehitettiin yhteisiä ICT-ratkaisuja. Vuosi 2017 oli Tieralle kuitenkin jo tuloksekas – tulos oli 8.8% voitollinen. Yhtiö saavutti budjettinsa mukaisen liikevaihtotavoitteen ja ylitti selvästi tulostavoitteensa. Yhtiön käyttökate ja tulos olivat positiiviset tilikauden kaikilla vuosineljänneksillä.

Myös vielä kesken oleva tilivuosi 2018 on taloudellisesti tarkasteltuna edennyt positiivisesti. Esimerkiksi Sote- ja kuntaratkaisuiden kysyntä on ylittänyt odotukset ja liiketoiminta tulee ylittämään liikevaihtotavoitteensa. Myös infra-liiketoimintayksikkö on kasvanut suunnitellusti ja tulee ylittämään budjetoidun tavoitteensa.

Tieran asema kuntien omistamana yhtiönä tuo mukanaan sen, että toiminnallamme on yhteiskunnallista merkitystä ja olemmekin aina valmiita käymään julkista keskustelua toiminnastamme. Edellytämme kuitenkin, että uutisointi perustuu faktoihin ja kaikille osapuolille taataan riittävä mahdollisuus tulla kuulluksi.

Meille on erityisen tärkeää, että omistaja-asiakkaamme pysyvät tietoisena asian todellisesta tilanteesta ja autamme mielellämme, jos tarvitsette lisätietoja esimerkiksi organisaatiossanne eteenpäin välitettäväksi.

Lue aiemmin kirjoittamamme vastine tästä >>