11.11.2020

DigiOne – ainutlaatuinen koulutuksen yhteistyö käynnistyy viiden kaupungin ja Kuntien Tieran toimesta

DigiOne-yhteistyön tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta. Tavoitteena on, että palvelualustan ympärille kasvaa koulutusalan ekosysteemi, johon kaikki koulutuksen alan toimijat voivat liittyä. Haluamme yhdessä edistää tulevaisuuden oppimista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppimiselle, tukea toimintakulttuurin muutosta ja luoda hyvinvointia pitkäjänteisesti.

Vantaan kaupungin käynnistämässä ja Business Finlandin rahoittamassa DigiOne-yhteistyössä rakennetaan käyttäjäystävällinen ja yhteentoimiva koulutuksen digitaalinen palvelualusta. DigiOne on koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta, jossa on koottuna käyttäjäystävällisesti kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut.

Espoon, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan osapuolet yhdessä kehittävät ja rakentavat uuden yhteisen palvelualustan ja ekosysteemin yhteisvastuullisesti tasavertaisina allianssimallin kaltaisesti. Tarkoituksena on luoda kokonaisuus, joka laajentuu valtakunnalliseksi ratkaisuksi. Myöhemmin kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät voivat liittyä DigiOne-palvelualustaan ja ekosysteemiin vaiheistetusti.

”DigiOne on merkittävä ja ainutlaatuinen esimerkki kaupunkien välisestä yhteistyöstä. Luomme yhdessä perustan tulevaisuuden koulutuksen palveluille, oppimiselle ja hyvinvoinnille”, toteaa Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Palvelualustaan halutaan mukaan mahdollisimman monia palvelu- ja järjestelmätoimittajia, kuntia ja kaupunkeja sekä muita alaan liittyviä toimijoita. Toiveena on luoda digitalisen palvelualustan ympärille koulutukseen keskittynyt ekosysteemi, joka kattaa palvelut oppijan koko elinkaaren ajaksi. Hankkeen aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Tavoitteena on myöhemmin rakentaa palvelut varhaiskasvatukseen ja ammatilliseen koulutukseen eheän opinpolun varmistamiseksi.

Kehitystarpeen taustalla ovat opetussuunnitelmien edellyttämät muutokset ja digitalisaation tuomat uudet ja vauhdilla kehittyvät mahdollisuudet, joiden hyödyntämistarve on korostunut entisestään kevään 2020 poikkeusolojen aikana. Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää, että tieto kulkee palveluiden välillä ja tietoa on tarjolla johtamisen, päätöksenteon ja tutkimuksen tueksi.

DigiOne-ekosysteemi hyödyttää kaikkia toimijoita

DigiOne hyödyttää kaikkia ekosysteemin osapuolia, koska palvelualustan rakentamisvaiheessa huomioidaan kuntakäyttäjien tarpeet ja palveluntuottajien toiveet sekä tarjotaan kolmansille osapuolille, kuten palveluiden tuottajille, yhtenäinen ja laajalti kuntakentän käytössä oleva palvelualusta.

”DigiOne on merkittävä hanke, jolla edistetään opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota ja tietojen yhteentoimivuutta. Hanke rikastuttaa myös kansallisen tason keskustelua. On hienoa, että Digionea rakennetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa”, toteaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Yhteistyö kuntakentässä mahdollistaa digitalisaatiota hyödyntävät uudenlaiset palvelut, jotka edistävät koulutuspalveluiden laatua. Uusien palveluiden ja yhteistyön avulla voidaan saavuttaa myös merkittävät kokonaissäästöt. Digitalisaation hyödyt saadaan otettua paremmin käyttöön, kun omien alustojen ja palveluiden rakentamisen sijaan kunnat tekevät kehittämistä ja hankintoja yhdessä.

Seuraamme mielenkiinnolla DigiOnen kehittymistä. Pidämme tärkeänä sitä, että saamme yhteisesti luotua tiekartan koulutuksen digitalisaatioon ja yhteentoimivuuteen. Siksi olemme asettaneet kokonaisarkkitehtuurin päivittämiseksi työryhmän, jossa myös DigiOnen edustajat ovat mukana”, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Kuntien Tieran tavoitteena on vaikuttavuus

Kuntien Tiera on kuntatoimijoiden omistama ICT-palveluyhtiö, jonka asukaspeitto on yli neljä miljoonaa suomalaista. DigiOnessa Tieran keskeisenä tavoitteena on kuntien toiminnan uudistaminen ja koulutuspalveluiden vaikuttavuuden kasvattaminen moderneilla ICT-palveluilla ja digiratkaisuilla. Oppimisen kokonaisvaltaisuuden ja monipuolisen pedagogiikan tukeminen kehittämällä ja hyödyntämällä digitaalisia työvälineitä on keskeinen tavoite.

”Panostus lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin on ikääntyvän palveluyhteiskunnan paras tulevaisuusinvestointi”, toteaa Kuntien Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Mukana olevat kunnat ja Kuntien Tiera kehittävät DigiOne-ekosysteemiä ja palvelualustaa yhdessä ekosysteemiin kuuluvien, myöhemmin kilpailutettavien palveluiden tuottajien kanssa. Tiera tarjoaa hankkeen käyttöön integraatioalustansa ja siihen liittyvän kehitystyön. Kehitettäviä palveluita tullaan kehittämään ja testaamaan aktiivisesti loppukäyttäjien kanssa. Hankkeen päättyessä vuonna 2023 ja jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen alkaessa DigiOne-palvelualustan omistajuus ja ekosysteemin koordinointivastuu siirretään Kuntien Tieralle.

Tutustu: www.digione.fi

Lisätietoja:

DigiOne hankejohtaja Kirsi Lehto, p. (050) 314 2815, kirsi.lehto@vantaa.fi

DigiOne ohjausryhmän puheenjohtaja/hankkeen vastuullinen johtaja Ilkka Kalo, p. (040) 707 1115 ilkka.kalo@vantaa.fi