Palvelu on uudelleenkilpailutuksessa Markkinaoikeuden päätöksen myötä. Nykyisille, palvelun piirissä oleville asiakkaille palvelu turvataan väliaikaisen sopimuksen avulla.

Tiera Optima on kuntatoimijoiden tarjoaman kotihoidon strategisen optimoinnin ratkaisu. Kaikkiin järjestelmiin soveltuvassa ratkaisussa ei keskitytä pelkästään määrälliseen laskentaan, vaan optimoinnissa keskeistä on toiminnan laadun huomioon ottaminen.

Päivittäisen toiminnan optimoinnin sijasta Tiera Optima tarjoaa pitkäaikaisemman ja laajemman tarkastelukulman asiakaskäynteihin ja kotihoidon tiimien työn järjestämiseen. Tavoitteena on saada kotihoidon asiakkaiden kokema hoito laadukkaammaksi ja työntekijöiden kokemus omasta työstään mielekkäämmäksi. Esimerkiksi viikkotasolla on mahdollista vähentää vaihtuvuutta, kun samat työntekijät hoitavat samoja asiakkaita. Hoitajat jaksavat näin myös paremmin työssään ja pystyvät palvelemaan useampia asiakkaita. Kuntayhtymissä taas työ on mahdollista järjestää niin, että sen jakaantuminen ei määräydy kuntarajojen mukaan.

Tarkasteltaessa kotihoitotyötä strategisella tasolla otetaan huomioon mm. tiimirakenne, työajat, henkilökunnan osaaminen, liikkuminen eri välineillä sekä tilausten luonne ja sovitetaan yhteen näihin liittyviä vaatimuksia. Tarkastelulla ei pyritä niinkään objektiivisesti optimaaliseen ratkaisuun, vaan mahdollisimman pieneen työn järjestelystä tulevaan kokonaiskustannukseen.

Optimointiratkaisusta saa parhaan mahdollisen hyödyn, kun toiminnan rakenteet ovat kunnossa. Rakenteet tarkoittavat tässä asiakkaiden palvelusuunnitelmissa sovittuja käyntien palveluaikoja, aikahaarukoita sekä henkilökunnan osaamiseen liittyviä vaatimuksia. Myös oma- tai vastuuhoitajuuden käytännön toteutumiselle tulee olla edellytykset, ja työaika- ja työvuorosuunnittelu tulee tehdä asiakastarpeisiin pohjautuen. Lisäksi tiimirakenteen tulee olla tarkoituksenmukainen, ja erityisosaajaryhmille, kuten sairaanhoitajille, tulee muodostaa normaalista tiimirakenteesta poikkeavat toiminta-alueet.