Orimattilassa onnistuttiin Valssin käyttöönotossa Tieran välittämän asiantuntijan avulla

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi avaa elokuussa 2023 kansallisen varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän Valssin kaikille varhaiskasvatuksen organisaatioille osana tehtäväänsä tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä lakisääteisen itsearvioinnin toteuttamisessa. Myös Orimattilassa ollaan ottamassa Valssin itsearviointityökaluja käyttöön ja kunta halusi apua nykytilan selvittämisessä sekä parhaiden arviointikriteerien valinnassa. Välitimme Orimattilan käyttöönoton tueksi Reunamo Education Researchin asiantuntijaosaamisen, minkä ansiosta kunnassa saatiin arvokasta tietoa varhaiskasvatuksen nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista.  

ReunamoEdulla on jo kattavasti kokemusta Valssin käyttöönoton tukemisesta kunnissa. Lisäksi lasten kokemusten havainnointiin ja kentän todelliseen tilanteeseen pohjautuva Kehittävä Palaute on Valssia mainiosti täydentävä ja tukeva työkalu. Itsearvioinnilla toteutettavassa Valssissa oikean laatuindikaattorin, -kriteerien ja arviointityökalujen valinta ei välttämättä ole aina helppo tehtävä. Orimattilassa saatiin ReunamoEdulta konkreettista apua lasten kokeman arjen todellisen tilanteen selvittämiseen.  

Nykytilan kartoitus ja Valssi tanssivat hyvin yhteen 

Nykytilan kartoitus toteutetaan ReunamoEdun Kehittävä Palaute -menetelmällä ja se tekee näkyväksi, mitä lasten varhaiskasvatusarjessa todella tapahtuu. Keskiössä on lapsen ja hänen kokemustensa havainnointi. Nykytilan kartoituksella saadaan tietoa esimerkiksi lasten liikkumisesta, osallisuudesta, oppimisesta ja emootioista. Tietoa saadaan niin ikään aikuisen toiminnasta, vuorovaikutuksen laadusta ja näiden yhteyksistä lasten kokemuksiin. Tietoa kerätään tieteellisesti luotettavilla mittareilla. 

Orimattilassa nykytilan kartoitus Kehittävä Palaute -menetelmällä startattiin tammikuussa 2023 ja tuloksia lasten varhaiskasvatusarjesta kuultiin jo toukokuun alussa. Orimattilassa Kehittävän Palautteen kautta saatu tieto koettiin erityisen hyödylliseksi niin arviointi ja kehittämistyön pohjana kuin myös oikeiden Valssi-työkalujen ja kriteerien valinnassa. Niitä ei Orimattilassa tarvinnut arvailla, vaan päätös päästiin tekemään tutkimustietoon pohjautuen. Tutkimusperustaisuuden koettiin tukevan myös kentällä toimivan varhaiskasvatuksen henkilöstön sitoutumista arviointiin ja kehittämiseen. 

”Saadun tiedon pohjalta valittu varhaiskasvatuksen laatuindikaattori nojaa tutkittuun tietoon juuri meidän varhaiskasvatuksestamme. Arviointikriteerit ja Valssi-työkalut on nykytilan kartoituksen analyysin pohjalta helppo valita”, toteaa Johanna Lepistö, Orimattilan varhaiskasvatusjohtaja. 

Arviointi- ja kehittämistyön tärkein tavoite on laadukas varhaiskasvatus täynnä aitoa kohtaamista, laadukasta pedagogiikkaa ja hyvinvointia jokaiselle lapselle. Tieran kautta saat käyttöösi myös ReunamoEdun asiantuntijat avuksi kunnan opetus- ja kasvatuspalveluiden kehittämiseen.

Tutustu tarkemmin Tieran asiantuntijapalveluihin tästä.