Kehittävä Palaute -menetelmä auttaa nostamaan lapsen varhaiskasvatuksen kehittämisen keskiöön Sipoossa ja Tuusulassa

Sipoossa ja Tuusulassa on kehitetty varhaiskasvatusta ja sen johtamista ReunamoEdun palveluilla. Kehittävä Palaute -menetelmän avulla saadaan ajantasaista tietoa varhaiskasvatuksen kentältä ja voidaan seurata päätösten vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja arkeen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Tuusulassa on tehty observointia vuodesta 2019 ja ensimmäinen nykytilan analyysi antoi suunnan varhaiskasvatuksen kehittämistyölle. Tällä hetkellä kehittävä palaute on Tuusulassa kiinteä osa varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä. Kunnan varhaiskasvatuksen asiantuntijan Heidi Innalan mukaan nykytilan analyysi antaa laajan kuvan siitä, mitä Tuusulan varhaiskasvatuksessa tapahtuu. Nykytilan analyysi toimii tiedolla johtamisen ja kehittämisen perustana ja sen avulla luodaan kuntatasoiset painopisteet toiminnan pedagogiselle kehittämiselle.

Sipoon varhaiskasvatuksessa Kehittävä Palaute -menetelmä on vakiintunut vuosien saatossa oleelliseksi osaksi laadunhallintaa. ”Meillä toiminta painottui varsinkin alkuvaiheessa havaintojen tekemiseen ja kehittävän palautteen saamiseen. Nyt olemme laajentaneet sitovien tavoitteiden luomiseen. Saamme laadullista mitattavissa olevaa tietoa. Nyt olemme ottaneet myös osaamisen kartoituksen osaksi palvelua. Järjestämme koulutusta osa-alueista, joista henkilöstö eniten tarvitsee koulutusta. Nyt olemme päässeet siihen tilanteeseen, että koko Sipoo hyötyy kehittävän palautteen hyödyntämisestä”, kertoo Mervi Keski-Oja, Sipoon varhaiskasvatusjohtaja

Kehittävä Palaute tuottaa varhaiskasvatuksen arjesta kattavaa ja ajantasaista aineistoa, jonka pohjalta varhaiskasvatusta voidaan aidosti johtaa tiedolla. Sipoossa ja Tuusulassa Kehittävän palautteen antamaa tietoa hyödynnetään myös henkilöstön koulutusten suunnittelussa. Kunnissa korostetaan, kuinka arvokasta on, että ReunamoEdun asiantuntijat avaavat kattavasti tuloksia ja raportteja ja johtavat niistä konkreettisia arjen kehitystoimenpiteitä. ”Tulosten läpi käyminen yhdessä on hirveän tärkeää. Jos yksin tarkastelee lukuja ja taulukoita, siinä saattaa nopeasti tehdä virhearvioita. Ne valmiit nostot, mitä saamme ReunamoEdulta, ovat meille kullanarvoisia”, kertoo Annette Lagerstam, varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Sipoosta.

Sipoossa huomattiin vuoden 2019 tuloksissa, että tuetun leikin määrä oli vähäinen. Kunnassa käynnistettiin suuri kehittämistyö, jonka seurauksena tuetun leikin määrä saatiin tuplattua jo ensimmäisenä vuonna. Kehittävän Palautteen ansiosta toimenpiteet saatiin kohdistettua juuri niihin tekijöihin, jotka esimerkiksi lisäävät lasten myönteisten emootioiden kannalta olennaista roolileikkiä. ”Pystytään vahvistamaan nimenomaan niitä leikin osa-alueita, joista lapsen hyvinvointi koostuu”, Lagerstam kertoo.

Kehittävä Palaute tukee myös Valssin käyttöönottoa ja hyödyntämistä

Sipoossa ja Tuusulassa Kehittävää Palautetta ja sen tuloksia hyödynnetään myös Valssin käytössä. Kehittävä Palaute ja Valssi tukevat hyvin toisiaan ja niiden käyttö varhaiskasvatuksen laadunhallinnassa vahvistaa varhaiskasvatuksen kehittävää arviointia. Kehittävä Palaute tuottaa tiedon ennen kaikkea toiminnan lapsivaikutuksista observointien kautta, kun taas Valssilla arvioidaan toiminnan laadun tekijöitä henkilöstön itsearviointina. Lagerstam kertoo, että Kehittävä Palaute antaa pohjan valittavalle Valssi-työkalulle ja sille, mitä Valssin avulla tarkastellaan. Hän lisää, että työkalujen käyttäminen yhdessä mahdollistaa paremmin nimenomaan yksilötasolle viedyt kehittämistoimenpiteet. ”Kehittävän Palautteen ja Valssin yhdistämisessä on vielä niin paljon potentiaalia, joka olisi hyvä saada käyttöön johtamisen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Kumpikaan ei poissulje toisiaan, vaan päinvastoin antavat toisilleen paljon”, Innala korostaa.

Varhaiskasvatuksen asiantuntijat Tuusulasta ja Sipoosta ovat yhtä mieltä siitä, että ReunamoEdun palveluiden hyödyt varhaiskasvatuksen kehittämiselle ja tiedolla johtamiselle ovat niin merkittäviä, että ne ovat myös jatkossa kiinteä osa kuntien varhaiskasvatuksen johtamista ja kehittämistä. ”Meillä on arvioinnille ja kehittämiselle hyvät työkalut ja prosessit, jotka kulkevat käsi kädessä suunnitelmallisesti. Niiden avulla meillä on erinomaiset mahdollisuudet tarjota laadukasta varhaiskasvatusta”, toteaa Sini Viitala, varhaiskasvatuksen asiantuntija Tuusulasta. ”ReunamoEdun palveluilla ja laadunhallinnalla saadaan tasalaatuisesti kaikille lapsille yhtä laadukas varhaiskasvatus riippumatta siitä, missä yksikössä lapsi on”, Keski-Oja korostaa.

”Kun ReunamoEdun asiantuntijoiden kanssa on tekemisissä, nousee lapsen hyvinvointi aina tekemisen kärkeen. Kaikessa keskustelussa palataan aina perusasioiden äärelle ja pidetään yllä lapsen oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen”, Innala iloitsee.

ReunamoEdun palvelut aat kuntasi käyttöön valmiiksi kilpailutettuna Tieran asiantuntijaverkostosta. Tutustu tarkemmin tästä.