toukokuu 2019

Näin Tiera auttaa sote-toimijoita muuttuvassa tilanteessa

Tarve sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteen uudistukselle on kovempi kuin koskaan ennen. Meneillään olevien hallitusneuvotteluiden tavoitteissa tämä uudistus on yksi tärkeistä sisällöistä, ja oletettavasti edellisen hallituksen aloittama työ saa jatkoa tulevalla hallituskaudella. Julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden rooleja palveluiden tarjonnassa todennäköisesti muutetaan.

Kolme Tieran asiantuntijaa kertoo, miten Tieran Sote- ja kuntaratkaisut -liiketoimintayksikkö voi auttaa kuntia ja kuntayhtymiä juuri nyt.

Kari Hyvönen: Jatkuvaa kehittämistä yhdessä kuntatoimijoiden kanssa

Kari Hyvönen

“Edellisen hallituskauden aikana on tehty paljon hyvää valmistelutyötä soteuudistuksen näkökulmasta. Tätä työtä voi nyt jatkaa eri tavoin”, kertoo johtaja Kari Hyvönen.

”Meillä Tierassa on laajaa osaamista valmistelun jatkamiseen. Voimme auttaa kuntatoimijoita niin palveluiden jatkuvuuden, niiden kehittämisen kuin toiminnan muutoksen näkökulmasta. Toimintaperiaatteemme on levittää parhaita käytäntöjä, toimintamalleja ja valmiiksi kilpailutettuja palveluita omistajillemme. Nämä valmiiksi kilpailutetut palvelut mahdollistavat sote-toiminnan järjestämisen sekä osaltaan tuovat valmiita ICT-ratkaisuja sote-palveluiden tuotantoon.

Meillä on useita soteen liittyviä kehityshankkeita käynnissä. Kaikkien kehityshankkeiden päätavoite on vaikuttavien ratkaisujen tarjoaminen. Vaikuttavuus syntyy ennen kaikkea ennaltaehkäisevästä toiminnasta, ja sen tueksi kehitämme digitaalisia ratkaisuja ja sovelluksia.

Kuntatoimijoiden näkökulmasta tärkeimmät kehityshankkeemme ovat asiakkuuksien ja palveluhallinnan kehittäminen, paikkatiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtamisen työkalut. Hyvinvointi taskussa -kehityshankkeessa luomme mobiilisovelluksia hyvinvoinnin edistämiseksi ja vaikuttavuushyötyjen saamiseksi.

Kaiken toimintamme keskiössä on vahva asiantuntijuus. Tieran asiantuntijat pystyvät tukemaan niin tietohallinnon, ICT:n ja arkkitehtuurin kehittämisessä kuin myös esimerkiksi potilastietojärjestelmien konsolidointihankkeissa.”

Jaana Siitari: Monipuolinen asiantuntijoiden verkosto auttaa

Jaana Siitari“Kun luodaan ja kehitetään uusia toimintamalleja ja organisaatioita, muutos ei ole aina helppo. Isossa kokonaisuudessa on paljon asioita, jotka kannattaa suunnitella ja toteuttaa hyvin. Me Tieran asiantuntijapalveluissa tarjoamme apua ICT:n suunnitteluun ja toteutukseen sekä muutoshallintaan ja -johtamiseen,”, kertoo asiakkuuspäällikkö Jaana Siitari.

”Tuotamme palvelut laajan kumppaniverkoston avulla. Osaamisverkostoon kuuluu Tieran omien asiantuntijoiden lisäksi omistaja-asiakkaidemme omia osaajia, puitesopimustoimittajia sekä dynaamisen hankintamenettelyn kautta kasvava joukko esimerkiksi digitalisaation moniosaajia. Osaamispankin asiantuntijat ovat asiakkaidemme helposti hyödynnettävissä esimerkiksi palvelumuotoilussa, tietohallinnon johtamisessa ja projektinhallinnassa.

Yksi tärkeä alue on ICT-arkkitehtuurin suunnittelu ja kuvaus siitä, miten tiedonhallinta mahdollistetaan, jotta tieto on hyödynnettävissä luotettavasti ja turvallisesti asiakkaille tarjottavissa palveluissa sekä toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Tähän liittyy lainsäädännön tuleva velvoite: julkisilla organisaatioilla pitää olla tiedonhallintamalli kuvattuna. Lähtökohtana tiedonhallinnalle on tiedonhallintaprosesseista sopiminen ja niiden harmonisointi, sekä niiden kuvaaminen. Tässä työssä esimerkiksi toiminta-arkkitehtimme voivat auttaa suunnittelussa ja kuvaamisessa.

Asiakkaidemme tietohallinnossa voimme auttaa arjen pyörittämisessä: toimittajahallinnassa, sopimushallinnassa ja palveluiden integroinnissa sekä tietovarantojen ja tietojärjestelmien integroinneissa. ICT:n näkökulmasta palveluita ja palveluntuottajia on sote-toimijoilla paljon. Olemme Tierassa kehittäneet tehokkaat toimintamallit, joiden avulla pystymme toimimaan palveluintegraattorina. Voimme toimittaa kuntayhtymille ICT:n kokonaispalveluna.”

Sari Koljonen: Vaikuttavuustietoa sote-päätösten tueksi

“Kuntien kanssa yhteistyössä kehittämämme Parasta palvelua -palveluseteli ja ostopalvelujärjestelmä pystyy toteuttamaan kuntalaisten valinnanvapautta jo nyt nykyisen lainsäädännön mukaisesti “, kertoo kehitysjohtaja Sari Koljonen.

“Valinnanvapauteen liittyen tulemme mahdollistamaan vaikuttavuustietojen näyttämisen kuntalaiselle niin itse tuotetuista palveluista kuin palveluseteleillä ostetuista palveluista. Vaikuttavuustiedon avulla asiakas pystyy tekemään päätöksiä paremmin omien arvojen mukaisesti ja hinta ei ole aina ratkaiseva tekijä.

Vaikuttavuustietoina voidaan kerätä asumispalveluyksiköstä esimerkiksi sairaalassa vietetty aika, päivittäisen elämän aktiviteetit ja muita elämänlaatua koskevia tietoja. Vaikuttavuustietoina voidaan myös kerätä asiakaskokemukseen perustuvia tietoja kuten miten asiakas itse kokee hoidon laadun tai miten asiakkaat kokevat, että heitä kohdellaan.

Autamme Tierassa vaikuttavuustietojen keräämisessä, jalostamisessa ja tiedon näyttämisessä eri kohderyhmille, niin asiakkaille, kunnan asiantuntijoille kuin kuntapäättäjille.”