Sote-ICT in a Box kunnille ja kuntayhtymille

Talouden ja johtamisen järjestelmät

SOTE-hallinnon strategian jalkauttamisen työkalu

Tiera tarjoaa SaaS-pohjaisen, nykyaikaisen SAP-ratkaisun, jonka palvelu tuotetaan Suomessa. Ratkaisu täyttää kaikki sote-hallinnon tarpeet: se tarjoaa tehokkaan tapahtumankäsittelyn ja tarkoituksenmukaisen analytiikan sekä tukee kuntien näkemystä sote-hallinnon kehittämisen tulevaisuudesta. Tieran omistajille valmiiksi kilpailutettu SAP-ratkaisu toimitetaan nopeasti ketterällä toimitusmallilla. Ratkaisu tukee taloushallinnon palvelukeskuskäyttöä ja tarjoaa nykyaikaiset tekniset mahdollisuudet (robotiikka, koneoppiminen, analytiikka). Palvelun vuokramalli joustaa muutosten mukana.

Lue lisää ratkaisusta >>

 

Välineet toiminnan vaikuttavuuden johtamiseen

Tarjoavat läpinäkyvyyden kuntatoimijoiden yhteistyöhön SOTE-alueella

Tämä SaaS-pohjainen, nykyaikainen SAP-ratkaisu, jonka palvelu tuotetaan Suomessa, toimitetaan nopeasti ketterällä toimitusmallilla. Tieran omistajille valmiiksi kilpailutettu malli tarjoaa nykyaikaiset tekniset mahdollisuudet (koneoppiminen, analytiikka).

 • Kehittynyt johtamisen malli
  • Palvelutuotteet ja palveluketjut
  • Palvelurakenteet ja kustannusrakenteet
  • Asiakkaan kysyntä / määrät
  • Laaja tietopohja, mm. laatu
 • Tukee laadun ja vaikuttavuuden johtamista
  • Ohjaaminen ennakoiviin palveluihin
  • Oikea palvelutarjonnan koko
  • Kustannustehokkuus
  • Osta / tuota itse –valinnat

Lue lisää ratkaisusta >>

 

Asianhallinta ja arkistointi

Tiera Tiedonhallinta on kuntatoimijoille suunniteltu kattava ratkaisu hallinnon asiankäsittelyprosessien sähköistämiseen. Palvelu vähentää merkittävästi tiedon käsittelyyn kuluvaa aikaa ja tehostaa näin hallinnon ja päätöksenteon prosesseja sekä toimintaa.

Palvelu koostuu sähköisen asioinnin, asianhallinnan, asian käsittelyn sekä päätöksenteon ja julkaisun moduuleista, jotka hyödyntävät älykästä tiedonohjausta. Palvelu toimii saumattomasti yhteen Tiera Sähköinen arkistointi -palvelun kanssa. Kokonaisratkaisulla voidaan sähköistää täysin kuntien ja maakuntien asianhallinnan prosessit.

Lue lisää Tiera Tiedonhallinta -ratkaisusta >>

Lue lisää Tiera Sähköinen arkistointi -palvelusta >>

 

Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta

Asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan kokonaisuudessa yhdistyvät tarjolla olevien palveluiden hallinta ja asiakas- ja asiointitiedon hallinta. Tiera valmistelee parhaillaan kuntien tarpeisiin perustuen asiakkuuksien ja palveluiden hallintaan liittyvää kilpailutusta. Uusi palvelu tulee käyttöön vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja: Kari Hyvönen, johtaja, Sote- ja kuntaratkaisut, kari.hyvonen@tiera.fi, 040 5291528.

 

Paikkatiedon hyödyntäminen

Kuntatoimijoiden päätöksenteossa asioiden sijainnilla on suuri merkitys. Sijaintitietoa analysoimalla kuntatoimijat tietävät, missä ihmiset asuvat ja miten he liikkuvat, voivat mitata matka-aikoja ja etäisyyksiä ja tutkia palveluiden kysyntää. Sijaintitiedon avulla esimerkiksi palveluverkostoa pystyy jalostamaan paremmaksi. Yhteinen paikkatietoalusta auttaa tekemään parempia päätöksiä, kun tieto on helposti ymmärrettävässä muodossa, analysoitavissa ja tarvittaessa kaikkien saatavilla helposti.

Tiera valmistelee parhaillaan kuntien tarpeisiin perustuen paikkatiedon hyödyntämiseen liittyvää kilpailutusta. Uusi palvelu tulee käyttöön vuoden 2020 alussa.

Lisätietoja: Kari Hyvönen, johtaja, Sote- ja kuntaratkaisut, kari.hyvonen@tiera.fi, 040 5291528.


Asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP on kuntatoimijoiden omistama järjestelmä, joka sisältää valtakunnallisesti kehitetyt toimintamallit ja prosesseja tukevan tietojärjestelmän. Verkkopalvelun avulla palvelusetelien ja ostopalveluiden hallinnointi on helppoa ja automatisoitua. Järjestelmä tehostaa kuntatoimijan toimintaprosesseja ja tekee palveluiden järjestämisestä huomattavasti kustannustehokkaampaa.

Lue lisää PSOP:ista >>

 

Kotona asumista tukevat palvelut

Tiera Mobiili kotihoito on kotihoidon ammattilaisille suunniteltu toiminnanohjauspalvelu, joka helpottaa kotihoitoon liittyvien resurssien hallintaa ja toiminnan suunnittelua. Palvelu on kehitetty tiiviissä yhteistyössä omistaja-asiakkaiden kanssa. Käytännössä Mobiili kotihoito -toiminnanohjauspalvelu kerää tiedot asiakkaiden päivittäisistä hoitotarpeista sekä hoitajien työvuoroista ja osaamisesta ja yhdistää työvuorossa olevat hoitajat asiakkaisiin, jotka hoitoa kunakin päivänä tarvitsevat.

Sähköinen ovenavaus -palvelu on kuntien ja kaupunkien käyttöön räätälöity lukitusjärjestelmä, joka voidaan helposti integroida kotihoidon toiminnanohjauspalvelu Tiera Mobiili kotihoitoon tai hankkia erillisenä palveluna. Sähköinen ovenavaus mahdollistaa kulkuoikeuksien ajantasaisen hallinnan ja lisää turvallisuutta. Palvelu perustuu matkapuhelimella toimivan lukitusjärjestelmän, henkilökohtaisen PIN-koodin ja mekaanisen lukon yhdistelmään.

Lue lisää Mobiili kotihoito -palvelusta >>

Lue lisää Sähköinen ovenavaus -palvelusta >>

 

Asiantuntijapalvelut

Tieran asiantuntijapalveluiden kautta kuntatoimijat saavat avukseen tietohallinnon ja muutosjohtamisen ammattilaisia, jotka tukevat organisaatiosi toimintaa ja sen kehittämistä. Erityisosaamista vaativia Tieran asiantuntijapalveluita voi ostaa jatkuvana palveluna tai projekteittain.

Lue lisää Asiantuntijapalveluista >>

 

Palveluintegrointi

Palveluintegraatio eli palveluvälittäminen tarkoittaa yleisesti menettelyjä, joilla useiden eri palvelutarjoajien palvelut saadaan toimimaan yhtenä kokonaisuutena parhaalla mahdollisella tavalla (engl. Service Integration and Management eli SIAM).

Tieran ulkoistuspalveluissa palveluintegraattori yhdistää palvelut, tekijät ja asiakkaat. Se on toimija, joka kokonaisvastuullisesti yhdistää toteuttajat toimittamaan asiakkaan tarvitseman (palvelukokonaisuuden) ratkaisun. Palveluintegraattoritoiminta luo mahdollisuuden liiketoiminnan edistämiseen, uusien asiakaslähtöisten ja innovatiivisten palveluiden ja palvelukokonaisuuksien tehokkaaseen tuottamiseen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseen sekä korkeamman lisäarvon tuottamiseen. Palveluintegrointi tarkoittaa sitä, että Tiera ottaa vastuulleen muiden palvelutuottajien palvelut. Osa palveluista voi olla ulkoistettuja, osa itse tuotettuja. Tietohallinnon tarjoamat palvelut kytketään aina liiketoiminnan palveluihin ja prosesseihin.

 

Verkkokauppa

Tiera Verkkokauppa on dynaaminen hankintajärjestelmä, joka helpottaa ja tehostaa ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palveluiden hankintoja. Laaja tuote- ja palveluvalikoima on valmiiksi kilpailutettu ja aina saatavilla jatkuvasti kilpailukykyiseen hintaan. Hinnoittelu perustuu laitetoimittajien välillä toteutettavaan reaaliaikaiseen kilpailuun sekä jatkuviin kilpailutuksiin.

Lue lisää Tiera Verkkokaupasta >>

 

Infraratkaisut

Tiera kumppaneineen tarjoaa omistajilleen kattavasti sekä pilvi- ja käyttöpalveluja, tietoturvaa, toimistoratkaisuja, viestintäratkaisuja että käyttövaltuus- ja palvelunhallintaa. Valmiiksi kilpailutettujen ratkaisujen ja omien asiantuntijoiden lisäksi Tieralla on dynaaminen hankintarengas asiantuntijapalveluiden varalle. Toimittajat voivat ilmoittautua hankintarenkaaseen, ja Tiera valitsee renkaaseen sopivat kumppanit. Palveluja tarvittaessa Tiera toteuttaa minikilpailutuksen toimittajien välillä. Hankintarenkaalla saavutetaan osaamista ja joustavuutta asiantuntijaresursseihin.

Lue lisää Tietoturvapalveluista >>

Lue lisää Pilvi- ja käyttöpalveluista >>

 

Tieran Ulkoistuspalvelut

Tiera tarjoaa täyden kokonaisvastuullisen ja tuotteistetun Ulkoistuspalvelut-palvelukokonaisuuden omistajilleen. Palvelujen palvelukuvaukset ovat samat kaikilla Tieran omistaja-asiakkailla. Palvelukuvauksia tarkennetaan aina tarpeen vaatiessa omistajakohtaisesti asiakaskohtaiseen ratkaisukuvaukseen.

Lue lisää Ulkoistuspalveluista >>

 

Käyttäjäpalvelut

Käyttötuki on palvelukokonaisuus, joka tehostaa ja lisää tilaajaorganisaation työn tuottavuutta. Palvelu tarjoaa sen loppukäyttäjille kuntatoimijoihin erikoistuneen keskitetyn yhteydenottopisteen sekä helposti tavoitettavan tuen, joka toimii yhteyskanavana kaikissa loppukäyttäjien perustietotekniikan häiriöissä ja palvelupyynnöissä.

Tilaajaorganisaation loppukäyttäjillä on käytössään itsepalveluportaali, joka voidaan määrittää yhteyskanavaksi loppukäyttäjien ilmoittamille häiriöille sekä loppukäyttäjien tilaamille palvelupyynnöille. Itsepalvelua voi käyttää älypuhelimilla, tableteilla sekä työasemilla hyödyntäen laitteen verkkoselainta.

Lähitukipalvelu
on kokonaisuus, joka mahdollistaa omistajamme loppukäyttäjän luona, paikan päällä suoritettavia tukitehtäviä. Tukea tarjotaan loppukäyttäjän tai hänen käytössään olevien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön liittyvissä palvelupyynnöissä tai häiriöissä asiakaskohtaisen ratkaisukuvauksen mukaisesti.

Laitepalvelut

Tiera Elinkaaripalvelu tarjoaa selkeärajaisen palvelukokonaisuuden laitetoimituksille esiasennuksesta loppukäyttäjän pöydälle siten, että tilaajaorganisaatio ei joudu järjestelemään toimituksen osia, vaan Tiera mahdollistaa myös kokonaispalvelun tilaamisen. Elinkaaripalvelu mielletään työaseman elinkaaren alun ja lopun toiminnoiksi.

Laitehallintapalvelussa tuotetaan tilaajaorganisaation työasemien elinkaarenaikaisia ylläpitotoimenpiteitä sopimuksen piirissä oleville työasemille asiakaskohtaisen ratkaisukuvauksen mukaisesti.

Käytettävyyspalvelut

Käyttöpalvelut tarjoaa palvelinten hallinta- ja valvontapalveluita, joiden kohteena ovat omistajan käytössä olevat palvelin -ja tallennusjärjestelmät, sekä varmistusjärjestelmät ja tietokannat, jotka voivat sijaita omistajan, toimittajan tai kolmannen osapuolen tiloissa. Palvelimien ja muiden sovittujen kohteiden valvontaa tuotetaan automaattisilla valvonta-agenteilla ja työkaluilla.

Tietoliikennepalveluilla tarkoitetaan tietoliikenneverkon hallinta- ja valvontapalveluita, joiden kohteena ovat Omistajan käytössä olevat verkon aktiivilaitteet, ja jotka voivat sijaita Omistajan, toimittajan tai kolmannen osapuolen tiloissa. Palvelun kohteena voivat olla sovitusti esim. runkoverkon aktiivilaitteet, pääsyverkon aktiivilaitteet, langattoman verkon aktiivilaitteet sekä palomuurilaitteet.

Lue lisää Tukipalveluista >>

Lue lisää Laitehallintapalvelusta ja Elinkaaripalvelusta >>

Lue lisää Käyttöpalveluista >>