Kokonaisarkkitehtuuri

Rakennesuunnitelma kuntien asiakas- ja palveluprosessilähtöiseen toimintaan

Tiera Kokonaisarkkitehtuuripalvelu on asiantuntijapalvelu kuntatoimijan toimintojen ja niitä tukevan ICT-ympäristön systemaattiseen ja tehokkaaseen kehittämiseen. Palvelu tukee kuntien siirtymistä kohti asiakaslähtöistä, modulaarisempaa ja kustannustehokasta palveluarkkitehtuuria.

Palvelun myötä kuntaorganisaatio saa käyttöönsä kokonaisvaltaisen rakennesuunnitelman, joka mahdollistaa asiakas- ja palveluprosessilähtöisen toiminnan sekä sitä tukevien ICT-ratkaisujen tehokkaan suunnittelun ja tarkoituksenmukaisen toteutuksen.

Kokonaisarkkitehtuuripalvelu auttaa kuntatoimijoita konkreettisesti toimintaympäristönsä kokonaisuuden hahmottamisessa mm. kuvaamalla yhteismitallisesti eri sidosryhmien tarpeet ja reunaehdot (muutoshallinta). Palvelu tukee päätöksentekoa ja johtamista organisaation eri tasoilla sekä auttaa niin tulevaisuuden investointipäätöksien tekemisessä kuin talous- ja toimintasuunnittelussa (TTS).

 

Palvelun keskeisimmät hyödyt:

 • Auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa
 • Mahdollistaa asiakas- ja palveluprosessilähtöisen toiminnan ja sitä tukevien ICT-ratkaisujen suunnittelun ja toteutuksen
 • Työkalu päätöksenteon ja johtamisen tueksi
 • Auttaa ICT-ympäristön systemaattisessa ja tehokkaassa kehittämisessä
 • Apu organisaation kokonaisarkkitehtuuriosaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen

 

Palvelutoteutuksissa huomioidaan yhteentoimivuusvaatimukset niin julkishallinnon, hallinnonalojen, kuntasektorin kuin yksittäisen kunnankin tasolla. Arkkitehtuurin ohjaus- ja hallintamalli sovitetaan yhteen tukemaan kunnan päätöksentekomallia. Kokonaisarkkitehtuurikuvauksissa hyödynnetään julkisen hallinnon suositusten mukaisia kuvaustapoja ja -menetelmiä.

 
Esimerkkejä palvelun sisällöstä:
 • Arkkitehtuuriosaamisen kehittäminen
 • Arkkitehtuurin visio sekä tavoitetila- ja nykytilakuvaukset
 • Arkkitehtuuri hallintamallin määrittely
 • Arkkitehtuuri toteutuksen suunnittelu
   
Tieran kokonaisarkkitehtuurin tuotteet ja palvelut:
 • Arkkitehtuurin kuvaus
 • Arkkitehtuurin mallinnuspalvelu
 • Arkkitehtuurin kehittämisen asiantuntijapalvelut

Asiakaskertomukset

Case Keski-Suomen liitto

Kokonaisarkkitehtuuri avuksi toiminnan järkeistämiseen
Kokonaisarkkitehtuurityö on ajankohtainen ja valtakunnallisestikin puhuttava aihe. Keski-Suomen liitto ja kunnat lähtivät mukaan työhön saadakseen käyttöönsä kokonaisuuden kannalta järkeviä ja arkista työtä tukevia työkaluja.

Kuntien Tiera Oy 2018 / Rekisteriseloste
LinkedIn